Trump: “Mai no hau­rí­em d’ha­ver anat a l’Ori­ent Mit­jà”

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

“Els EUA no hau­ri­en d’ha­ver-se in­vo­lu­crat mai en l’Ori­ent Mit­jà”, va afir­mar ahir Trump, tres di­es des­prés d’ha­ver anun­ci­at la re­ti­ra­da de les tro­pes dels Es­tats Units del nord de Sí­ria, de­ci­sió que es va in­ter­pre­tar com una llum ver­da a Tur­quia per ata­car les for­ces kur­des, ali­a­des dels nord-ame­ri­cans con­tra el gi­ha­dis­me. Cri­ti­cat pels ma­tei­xos re­pu­bli­cans per aques­ta re­ti­ra­da, el pre­si­dent dels Es­tats Units ha mul­ti­pli­cat des d’ales­ho­res les de­cla­ra­ci­ons so­bre el te­ma, al­gu­nes ve­ga­des con­tra­di­ent-se a si ma­teix, ar­ri­bant a ame­na­çar Tur­quia amb re­pre­sà­li­es eco­nò­mi­ques “si es pas­sen de la rat­lla” amb els kurds. Tal com va pro­me­tre a la cam­pa­nya elec­to­ral, Trump va rei­te­rar ahir la se­va de­ter­mi­na­ció a desen­ten­dre’s de les guer­res. “Les guer­res sen­se fi es­tú­pi­des han aca­bat per a nos­al­tres!”, va dir ahir en un dels seus tuits. “Els Es­tats Units s’han gas­tat vuit bi­li­ons de dò­lars com­ba­tent i ac­tu­ant com a po­li­cia a l’Ori­ent Mit­jà”, va es­criu­re el go­ver­nant, que va afe­gir que mi­lers de sol­dats dels Es­tats Units “han mort o han re­sul­tat greu­ment fe­rits” en aques­tes guer­res. Do­nald Trump va as­se­gu­rar tam­bé que “mi­li­ons de per­so­nes han mort en l’al­tre bàn­dol”, i que “anar a l’Ori­ent Mit­jà ha es­tat la pit­jor de­ci­sió mai pre­sa en la his­tò­ria del nos­tre pa­ís” per­què la de­ci­sió de par­ti­ci­par-hi es va adop­tar “so­ta pre­mis­ses fal­ses i ara des­men­ti­des: les ar­mes de des­truc­ció mas­si­ves”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.