Sen­se acord a la vis­ta en les ne­go­ci­a­ci­ons del Bre­xit

Ma­les­tar a Brus­sel·les per les ma­ni­o­bres de Bo­ris John­son

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - Brus­sel·les. Cor­res­pon­sal JAUME MASDEU

Fal­ten molt pocs di­es per al Bre­xit i a Brus­sel·les no es per­cep cap acord a la vis­ta i, en can­vi, ir­ri­ten ca­da ve­ga­da més les ma­ni­o­bres de Bo­ris John­son per in­ten­tar pre­sen­tar-los com a cul­pa­bles del po­ten­ci­al fra­càs. Com sem­pre, els 27 no tan­quen la por­ta i con­ti­nu­a­ran ne­go­ci­ant fins al fi­nal, però ahir, el res­pon­sa­ble eu­ro­peu, Mic­hel Bar­ni­er, va dei­xar molt clar que tal com es­tà la si­tu­a­ció no hi ha acord pro­per. “Per dir les co­ses de for­ma sim­ple i fran­ca, amb ob­jec­ti­vi­tat, en el mo­ment en què els par­lo, no es­tem en el punt de tro­bar un acord”, va dir da­vant el ple del Par­la­ment Eu­ro­peu.

A par­tir d’aques­ta cla­ri­fi­ca­ció, des­prés d’una jor­na­da in­ten­sa en ru­mors i fil­tra­ci­ons in­teres­sa­des, Bar­ni­er va si­tu­ar els tres grans pro­ble­mes que im­pe­dei­xen que s’acos­tin po­si­ci­ons. D’en­tra­da, es trac­ta de la si­tu­a­ció a la fron­te­ra ir­lan­de­sa i els con­trols so­bre les mer­ca­de­ri­es. Els plans al­ter­na­tius que pro­po­sa el go­vern de Lon­dres per evi­tar la reins­tal·la­ció de la fron­te­ra, per a Brus­sel·les no apor­ten ga­ran­ti­es que els fa­cin efec­tius per as­se­gu­rar la cre­di­bi­li­tat del mer­cat únic. D’al­tra ban­da, la UE exi­geix so­lu­ci­ons le­gal­ment ope­ra­ti­ves, i no ac­cep­ta el dret de ve­to que la pro­pos­ta de Lon­dres ator­ga a l’As­sem­blea d’Ir­lan­da del Nord so­bre el backs­top. L’ar­gu­ment és que una as­se­gu­ran­ça, que és tal com es­tà dis­se­nya­da aques­ta sal­va­guar­da, perd el seu va­lor si ca­du­ca en el temps o si pot ser re­vo­ca­da per un ter­cer. I en la pro­pos­ta bri­tà­ni­ca, Stor­mont po­dria ve­tar-la o bé a l’ini­ci o bé ca­da 4 anys.

La con­clu­sió dels ne­go­ci­a­dors eu­ro­peus és que s’in­ten­ta “re­em­pla­çar una so­lu­ció ope­ra­ti­va, pràc­ti­ca, le­gal, per una so­lu­ció hi­po­tè­ti­ca i pro­vi­si­o­nal”. Des­prés de des­gra­nar els pro­ble­mes, i com de greu és la si­tu­a­ció que va qua­li­fi­car de “molt di­fí­cil”, Bar­ni­er va evi­tar do­nar res per per­dut plan­te­jant que “si hi ha bo­na vo­lun­tat per les du­es parts, un acord és pos­si­ble”. Però, el cert és que a Brus­sel·les aques­ta bo­na vo­lun­tat no es do­na per su­po­sa­da per part del go­vern de John­son.

Ho va ex­pli­ci­tar el pre­si­dent de la Co­mis­sió Eu­ro­pea, Je­an-Clau­de Juncker, ahir da­vant el Par­la­ment al de­cla­rar que “no ac­cep­to aquest joc de re­par­tir les cul­pes que va co­men­çar a Lon­dres”. Juncker se su­ma­va d’aques­ta ma­ne­ra a la du­ra crí­ti­ca que ja va for­mu­lar di­marts el pre­si­dent del Con­sell Eu­ro­peu, Do­nald Tusk, al pre­gun­tar-se en el seu comp­te de Twit­ter on vol anar Bo­ris John­son: “El que es­tà en joc no és gua­nyar un es­tú­pid joc de cul­pes. El que es­tà en joc és el fu­tur d’Eu­ro­pa i del Reg­ne Unit ai­xí com la se­gu­re­tat i els in­teres­sos dels nos­tres ciu­ta­dans. No vols un acord? No vols una pròr­ro­ga? Quo va­dis?”.

Con­sell, Co­mis­sió i tam­bé Par­la­ment en la ma­tei­xa lí­nia. El seu pre­si­dent, Da­vid Sas­so­li, que es va en­tre­vis­tar di­marts a Lon­dres amb John­son, va dir que no­més hi ha du­es al­ter­na­ti­ves: o la pròr­ro­ga o l’ab­sèn­cia d’acord, i en aquest cas, la res­pon­sa­bi­li­tat, va in­sis­tir, cal bus­car-la al Reg­ne Unit. Ja es veu que nin­gú no s’obli­da d’as­se­nya­lar un cul­pa­ble. En re­a­li­tat, mol­ta gent a Brus­sel·les es­pe­ra, desit­ja, fins i tot con­ce­dir una pròr­ro­ga cur­ta. Cre­uen que do­na­ria mar­ge per ne­go­ci­ar una sor­ti­da pac­ta­da, per evi­tar que el 31 d’oc­tu­bre es con­ver­tei­xi en una au­tèn­ti­ca nit de les brui­xes, un Ha­llowe­en que es­pan­ti el Reg­ne Unit i la UE.

L’in­con­ve­ni­ent és que, per con­ce­dir-la, pri­mer ha de de­ma­nar-la el Go­vern bri­tà­nic, i John­son ha de­cla­rat que fa­rà tot el que es­ti­gui al seu abast per evi­tar-ho.

“No ac­cep­to aquest joc de re­par­tir les cul­pes que va co­men­çar a Lon­dres” afir­ma Je­an-Clau­de Juncker

JASPER JUINEN / BLOOMBERG L.P. LIMITED PARTNERSHI­P

Je­an-Clau­de Juncker i Mic­hel Bar­ni­er

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.