Dos morts en el frus­trat atac ne­o­na­zi a una si­na­go­ga a Ale­ma­nya

Un ho­me de 27 anys, amb ves­ti­men­ta mi­li­tar, re­trans­met l’ac­ció en di­rec­te

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - EUSEBIO VAL

Un in­di­vi­du for­ta­ment ar­mat que pre­te­nia as­sal­tar una si­na­go­ga a Ha­lle, ciu­tat de l’est d’Ale­ma­nya, va ma­tar un ho­me i una do­na a prop del tem­ple i va fe­rir di­ver­ses per­so­nes. Du­rant la fu­gi­da, men­tre con­du­ïa per l’au­to­pis­ta un ta­xi ro­bat, va xo­car con­tra un ca­mió i va ser de­tin­gut. Els fets es van pro­duir du­rant la fes­ta més im­por­tant del ca­len­da­ri ju­eu, el Yom Kip­pur o dia de l’Ex­pi­a­ció.

Se­gons in­for­ma­ven ahir a la nit di­ver­sos mit­jans ale­manys, l’ata­cant és un ne­o­na­zi, Step­han Ba­lli­et, de 27 anys, que va di­vul­gar to­ta la se­va ac­ció en stre­a­ming, grà­ci­es a la cà­me­ra que por­ta­va al casc. En l’en­re­gis­tra­ment va afir­mar que la Xoà mai no va exis­tir i que els ju­eus són l’ori­gen de tots els pro­ble­mes.

La tra­gè­dia po­dia ha­ver es­tat en­ca­ra més gran si l’as­sal­tant ha­gués po­gut ac­ce­dir a la si­na­go­ga, on hi ha­via en aquell mo­ment en­tre 70 i 80 per­so­nes. Se­gons va de­cla­rar Max Pri­vo­rozki, pre­si­dent de la co­mu­ni­tat ju­e­va lo­cal, al di­a­ri Stutt­gar­ter Zei­tung, les cà­me­res de se­gu­re­tat van de­tec­tar l’in­di­vi­du, que por­ta­va un uni­for­me de ti­pus mi­li­tar i casc, trac­tant de for­çar l’en­tra­da.

“Sem­bla­va de les uni­tats es­pe­ci­als”, va dir Pri­vo­rozki. Per for­tu­na les por­tes van re­sis­tir. L’in­trús va col·lo­car da­vant la si­na­go­ga uns ar­te­fac­tes ex­plo­sius ar­te­sa­nals i en va llan­çar un al­tre al ce­men­ti­ri ju­eu que és al cos­tat. Des­prés va dis­pa­rar con­tra una do­na, al car­rer, i va ma­tar un ho­me en un lo­cal de men­jar turc. El ne­o­na­zi, que ha­via ar­ri­bat en un cot­xe llo­gat, va fu­gir fins a la lo­ca­li­tat ve­ï­na de Lands­berg, on es va apo­de­rar d’un al­tre ve­hi­cle, un ta­xi, des­prés de fe­rir de gra­ve­tat una per­so­na que es va in­ter­po­sar en el seu ca­mí.

Men­tre va du­rar l’alar­ma, la po­li­cia va ins­tar la po­bla­ció a no dei­xar ca­sa se­va o a bus­car un re­fu­gi se­gur si eren al car­rer. L’es­ta­ció de tren va que­dar tan­ca­da. Es va creu­re al prin­ci­pi que no era un sol ata­cant si­nó un co­man­do.

El mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Horst Se­e­ho­fer, va dir que tot apun­ta a una mo­ti­va­ció ra­cis­ta i an­ti­se­mi­ta. Al­guns mit­jans van vo­ler veu­re un pa­ral·le­lis­me amb l’atac con­tra mes­qui­tes a Ch­ristc­hurch, No­va Ze­lan­da, el mes de març pas­sat. Tam­bé en el cas de Ha­lle l’in­di­vi­du por­ta­va una cà­me­ra per fil­mar la se­va ac­ció. La fis­ca­lia fe­de­ral de Karls­ru­he s’ocu­pa de la in­ves­ti­ga­ció, la qual co­sa mos­tra que és con­si­de­rat com un fet trans­cen­dent per a la se­gu­re­tat de l’Es­tat o de ca­ràc­ter ter­ro­ris­ta.

Ha­lle, al land de Sa­xò­nia-An­halt, al ter­ri­to­ri de l’an­ti­ga Ale­ma­nya co­mu­nis­ta, té uns 240.000 ha­bi­tants. En les úl­ti­mes eleccions re­gi­o­nals, el par­tit Al­ter­na­ti­va per a Ale­ma­nya (AfD), d’ex­tre­ma dre­ta i xe­nò­fob, va que­dar en se­gon lloc, amb el 24,2% dels vots.

El mi­nis­tre ale­many d’Afers Ex­te­ri­ors, el so­ci­al­de­mò­cra­ta Heiko Ma­as, va ser el pri­mer mem­bre del Go­vern de la gran co­a­li­ció de la can­ce­lle­ra Merkel que va re­ac­ci­o­nar a l’atac. “Que a la fes­ta de la re­con­ci­li­a­ció, el Yom Kip­pur, es dis­pa­ri con­tra una si­na­go­ga, ens to­ca el cor –va afir­mar el mi­nis­tre en un tuit–. Tots hem d’ac­tu­ar con­tra l’an­ti­se­mi­tis­me en aquest pa­ís”.

L’atac de Ha­lle, per les se­ves ca­rac­te­rís­ti­ques i gra­ve­tat, re­vi­fa­rà el de­bat so­bre l’an­ti­se­mi­tis­me a Ale­ma­nya, gai­re­bé 75 anys des­prés de la der­ro­ta del na­zis­me. En un co­men­ta­ri en l’edi­ció di­gi­tal del

Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zei­tung,

Jasper von Al­ten­bockum es va la­men­tar que l’odi als ju­eus, en la se­va ex­pres­sió més vi­o­len­ta, s’ali­men­ti en­ca­ra de sen­ti­ments en­tre certs sec­tors so­ci­als.

Per a l’ana­lis­ta, és molt greu la pa­ra­fer­nà­lia mi­li­tar de l’ata­cant i la se­va “ac­ti­tud mar­ci­al”, trets d’una sub­cul­tu­ra ex­tre­mis­ta que fins ara es que­da­va en pa­rau­les i ri­tu­als, però en­ca­ra no ha­via pas­sat a l’ac­ció d’aques­ta ma­ne­ra.

Se­gons Von Al­ten­bockum, l’atemp­tat en­ter­bo­leix la me­mò­ria de la cai­gu­da del mur de Ber­lín, una re­vo­lu­ció pa­cí­fi­ca i de­mo­crà­ti­ca de la qual es com­pli­ran 30 anys d’aquí un mes.

A Sa­xò­nia-An­halt, l’ex­tre­ma dre­ta va acon­se­guir el 24,2% de vots en les úl­ti­mes eleccions re­gi­o­nals

JAN WOITAS / AFP

La si­na­go­ga i el ce­men­ti­ri ju­eu a Ha­lle an der Sa­a­le, que ahir van ser ata­cats

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.