Pe­quín ata­ca Ap­ple per l’apli­ca­ció que ras­tre­ja la po­li­cia de Hong Kong

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - ISMAEL ARANA

Fa un mes, li va to­car aco­tar el cap i de­ma­nar per­dó a la tèx­til Za­ra, ob­jec­tiu dels in­ter­nau­tes xi­ne­sos per un su­po­sat su­port a una va­ga a fa­vor de les pro­tes­tes de Hong Kong. Aques­ta set­ma­na va ser el torn de l’NBA, a la qual un tuit so­bre l’ex­co­lò­nia li pot ar­ru­ï­nar 30 anys de tre­ball per fer-se un lloc al ge­gant asi­à­tic. Ahir, l’es­ti­ra­da d’ore­lles se la va em­por­tar la tec­no­lò­gi­ca Ap­ple, acu­sa­da per un di­a­ri xinès de do­nar su­port i pro­te­gir els “agi­ta­dors” de Hong Kong amb una apli­ca­ció que ras­tre­ja els mo­vi­ments de la po­li­cia a la ciu­tat.

Es trac­ta de Hk­map.li­ve, una apli­ca­ció dis­po­ni­ble a la bo­ti­ga que in­for­ma en temps re­al d’on es­tan con­cen­trats els agents o on es pro­du­ei­xen els en­fron­ta­ments, co­sa que per­met a l’usu­a­ri evi­tar aques­tes zo­nes i ele­gir una ru­ta al­ter­na­ti­va en els seus des­pla­ça­ments. Però el Di­a­ri del Po­ble creu que el ve­ri­ta­ble ús d’aques­ta ei­na és iden­ti­fi­car el pa­ra­dor de la po­li­cia, de ma­ne­ra que els ma­ni­fes­tants pu­guin pla­ne­jar i co­me­tre ac­tes vi­o­lents. “Per­met que els ma­ni­fes­tants de Hong Kong co­me­tin ober­ta­ment els crims men­tre es­ca­pen dels ar­res­tos”, va as­se­gu­rar el di­a­ri ofi­ci­al del Par­tit Co­mu­nis­ta.

Per ai­xò, es qües­ti­o­na si la fir­ma nord-ame­ri­ca­na és “còm­pli­ce” de les pro­tes­tes i qui­nes in­ten­ci­ons por­ta al cap per ha­ver apro­vat la pre­sèn­cia d’aques­ta apli­ca­ció en­tre els seus ser­veis. “Ap­ple ha de pen­sar en les con­se­qüèn­ci­es d’una de­ci­sió in­sen­sa­ta i im­pru­dent”, ad­ver­teix el mit­jà, que tam­bé cri­ti­ca la pre­sèn­cia a Ap­ple Mu­sic de l’him­ne ofi­ci­ós d’aques­tes pro­tes­tes, ti­tu­lat Glò­ria a Hong Kong.

Ara fal­ta veu­re quins pas­sos fa l’em­pre­sa tec­no­lò­gi­ca, que en el pas­sat ja ha ce­dit a pres­si­ons sem­blants re­ti­rant apli­ca­ci­ons mo­les­tes per als je­rar­ques co­mu­nis­tes. Si fi­nal­ment clau­di­ca, s’en­fron­ta a ca­sa al ma­teix ti­pus de crí­ti­ques que re­ben ara ma­teix l’NBA o la pro­duc­to­ra de vi­de­o­jocs Bliz­zard En­ter­tain­ment, a les quals al­guns con­gres­sis­tes acu­sen de trair els prin­ci­pis per tal de gua­nyar pre­sèn­cia al mer­cat xinès.

Són temps com­pli­cats en­tre Pe­quín i Was­hing­ton. A la guerra co­mer­ci­al que man­te­nen des de fa me­sos se li afe­gei­xen les re­cents acu­sa­ci­ons xi­ne­ses als EUA d’in­ge­rèn­cia en els afers in­terns, so­bre­tot a Xin­ji­ang i Hong Kong. En aquest con­text, Reu­ters va in­for­mar ahir que la Xi­na pen­sa in­tro­duir res­tric­ci­ons a la con­ces­sió de vi­sats als ciu­ta­dans dels Es­tats Units que man­tin­guin vin­cles amb grups de drets hu­mans.

L’em­pre­sa tec­no­lò­gi­ca ja ha ce­dit al­tres ve­ga­des a les de­man­des dels je­rar­ques xi­ne­sos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.