El Mar­roc ‘obli­da’ l’Ho­lo­caust

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - ADOLFO S. RUIZ

Les ex­ca­va­do­res van ar­ri­bar ar­ra­sant i no van dei­xar pe­dra so­bre pe­dra. Les au­to­ri­tats d’Ait Faska, una lo­ca­li­tat a 25 qui­lò­me­tres de la tu­rís­ti­ca Mar­rà­queix, van eli­mi­nar to­ta em­prem­ta del me­mo­ri­al de l’Ho­lo­caust que es­ta­va cons­truint una oe­na­gé ale­ma­nya, Pi­xer Hel­per, el pri­mer mo­nu­ment d’aquest ti­pus al nord de l’Àfri­ca. El se­tem­bre del 2018 Oli­ver Bi­enkowski, fun­da­dor d’una oe­na­gé que es de­fi­neix com “or­ga­nit­za­ció an­ti­ra­cis­ta”, va co­men­çar a tre­ba­llar en el que ha­via de ser un mo­nò­lit en el qual hi cre­ma­ria una fla­ma per­pè­tua, ai­xí com un cen­tre d’in­ter­pre­ta­ció de l’Ho­lo­caust i al­tres es­truc­tu­res en for­ma de cubs que re­cor­da­ri­en els mè­to­des de ma­tar uti­lit­zats pels na­zis. Bi­enkowski va pre­sen­tar el pro­jec­te en un mis­sat­ge de Twit­ter emès el pas­sat 9 d’agost i a la pà­gi­na de Fa­ce­bo­ok de Pi­xer Hel­per po­dia se­guir-se l’evo­lu­ció de les cons­truc­ci­ons. Tam­bé va anun­ci­ar que in­clou­ria un ra­có de­di­cat als ho­mo­se­xu­als, un te­ma es­pe­ci­al­ment sen­si­ble al Mar­roc, i al­tres mi­no­ri­es per­se­gui­des pels na­zis. Les au­to­ri­tats de la zo­na van re­ac­ci­o­nar tot se­guit i no van tri­gar a en­vi­ar les ex­ca­va­do­res per po­sar fi al pro­jec­te. Un co­mu­ni­cat ofi­ci­al as­se­gu­ra­va que no hi ha­via au­to­rit­za­ció per es­ta­blir un pro­jec­te d’aques­ta me­na, que no dis­po­sa­va dels per­mi­sos cor­res­po­nents.

L’im­pul­sor de la idea con­si­de­ra que s’ha pro­du­ït un ter­ri­ble malen­tès i les au­to­ri­tats mar­ro­qui­nes no han en­tès la di­men­sió del pro­jec­te. “Se m’acu­sa de si­o­nis­ta, però jo no soc ju­eu ni he es­tat mai a Is­ra­el. Úni­ca­ment soc un ar­tis­ta que bus­ca in­terac­tu­ar amb les per­so­nes. En el meu pro­jec­te hi vo­lia in­clou­re re­fe­rèn­ci­es a la llui­ta dels ui­gurs xi­ne­sos o als ex­pa­tri­ats pa­les­tins”, as­se­nya­la. “La fla­ma per­ma­nent vo­lia sim­bo­lit­zar que el di­mo­ni no ve a grans gam­ba­des; co­men­ça amb pe­tits pas­sos dels quals nin­gú no se n’ado­na”, afe­geix.

Bi­enkowski, un ale­many d’ar­rels po­lo­ne­ses que con­fes­sa l’ad­mi­ra­ció per la ma­ço­ne­ria, as­se­gu­ra que es va in­teres­sar per l’Ho­lo­caust quan va com­pro­var que di­ver­ses per­so­nes amb el ma­teix cognom ha­vi­en mort als camps de con­cen­tra­ció. Les au­to­ri­tats mar­ro­qui­nes van as­se­nya­lar al di­a­ri TelQu­el que el pro­mo­tor va as­se­gu­rar que cons­trui­ria un parc in­fan­til, però que el go­ver­na­dor de la zo­na va te­nir no­tí­ci­es que no era ai­xí i va or­de­nar la pa­ra­lit­za­ció de les obres, que mal­grat tot van se­guir en­da­vant fins fa uns di­es.

La his­tò­ria efí­me­ra del con­tro­ver­tit me­mo­ri­al es pro­du­eix un any des­prés que di­ver­sos mit­jans is­ra­e­li­ans in­ter­pre­tes­sin de ma­ne­ra equi­vo­ca­da un mis­sat­ge del rei Mo­ha­med VI a l’As­sem­blea Ge­ne­ral de l’ONU. El rei, per mit­jà del pri­mer mi­nis­tre, Sa­e­di­ne el Oth­ma­ni, as­se­nya­la­va la in­ten­ció de “pro­mou­re l’edu­ca­ció per a la pau i in­ver­tir en edu­ca­ció i cul­tu­ra per gua­nyar la ba­ta­lla a la pro­li­fe­ra­ció d’ide­o­lo­gi­es ra­cis­tes i ex­clo­ents”. Els pe­ri­o­dis­tes van es­pe­cu­lar amb la pos­si­bi­li­tat que els lli­bres de text mar­ro­quins in­clo­gues­sin l’Ho­lo­caust i al­tres epi­so­dis de la his­tò­ria dels ju­eus al Mar­roc.

Des­prés del fi­as­co del Me­mo­ri­al de l’Ho­lo­caust al nord de l’Àfri­ca, Bi­enkowski con­ti­nua in­sis­tint en el pro­jec­te per de­fen­sar les mi­no­ri­es en di­fe­rents parts del món. El que qua­li­fi­ca com “la pri­me­ra pla­ta­for­ma in­teres­tel·lar hu­ma­ni­tà­ria que aju­da­rà a can­vi­ar la vi­da a mi­li­ons de per­so­nes”, ins­pi­ra­da en els “ide­als de la franc­ma­ço­ne­ria”. Pi­xer Hel­per es des­criu com “una or­ga­nit­za­ció cre­a­ti­va que llui­ta con­tra la in­jus­tí­cia so­ci­al a tra­vés d’una xar­xa glo­bal d’ac­ti­vis­tes i ar­tis­tes que uti­lit­zen mit­jans in­no­va­dors i poc usu­als”.

L’or­ga­nit­za­ció Pi­xer Hel­per és ben cone­gu­da a Ale­ma­nya, on el 2016 va po­sar en el punt de mi­ra di­ver­ses am­bai­xa­des. Els ac­ti­vis­tes van pro­jec­tar una gran ban­de­ra de l’Es­tat Is­là­mic a la fa­ça­na de la le­ga­ció sau­di­ta amb el le­ma “Da­esh bank”. El ma­teix van fer a l’am­bai­xa­da tur­ca amb una gran fo­to de Re­cep Tayyip Er­do­gan ca­rac­te­rit­zat amb un bi­go­ti a l’es­til de Hit­ler des­prés de la de­ten­ció de dos pe­ri­o­dis­tes turcs. El més cu­ri­ós, o no, de tot el con­ten­ci­ós que en­fron­ta Bi­enkowski i el Mar­roc és que l’ac­ti­vis­ta ale­many és un ferm par­ti­da­ri que Ra­bat ocu­pi el Sà­ha­ra Oc­ci­den­tal i con­si­de­ra el Front Po­li­sa­rio una or­ga­nit­za­ció “ter­ro­ris­ta”.

El pa­ís ar­ru­ï­na el pro­jec­te d’un ar­tis­ta ale­many d’un mo­nò­lit per les víc­ti­mes dels na­zis

Oli­ver Bi­enkowski: “Se m’acu­sa de si­o­nis­ta, però vo­lia in­clou­re re­fe­rèn­ci­es als pa­les­tins”

ABDELHAK SENNA / AFP

A Mar­rà­queix. Ju­eus mar­ro­quins, a la si­na­go­ga de Me­llah (Mar­rà­queix) el 1999. A baix, l’ar­tis­ta i ac­ti­vis­ta ale­many Oli­ver Bi­enkowski

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.