El Su­prem tan­ca el qua­dre de pe­nes i co­mu­ni­ca­rà la de­ci­sió di­lluns

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - JOSÉ MARÍA BRUNET

El Tri­bu­nal Su­prem (TS) ja ha aca­bat els capí­tols més di­fí­cils de la sen­tèn­cia del cas 1-O, sin­gu­lar­ment el qua­dre de pe­nes. El pre­si­dent de la Sa­la Pe­nal i po­nent de la de­ci­sió, Ma­nu­el Marc­he­na, ha­via vol­gut dei­xar aques­ta qües­tió per al fi­nal, per evi­tar fil­tra­ci­ons. Va ser di­lluns quan va que­dar ul­ti­mat l’acord so­bre les pe­nes que s’im­po­sa­ran als pro­ces­sats que si­guin con­dem­nats. So­bre el ti­pus de­lic­tiu prin­ci­pal –re­bel·lió, se­di­ció o cons­pi­ra­ció per a la re­bel·lió– ja hi ha­via un con­sens des de molt abans. Ca­lia l’acord per do­nar co­he­rèn­cia a la sen­tèn­cia en ge­ne­ral i al re­lat de fets pro­vats en par­ti­cu­lar. La qua­li­fi­ca­ció ju­rí­di­ca ha de res­pon­dre òb­vi­a­ment al que el tri­bu­nal con­si­de­ra que va pas­sar, que vin­drà ex­po­sat a la pri­me­ra part de la re­so­lu­ció.

De­fi­nit el qua­dre de pe­nes, al tri­bu­nal no­més li que­da tan­car ser­rells so­bre as­pec­tes menys re­lle­vants de la sen­tèn­cia. S’es­tà fent la­bo­ri­o­sa­ment, amb apor­ta­ció de tex­tos que ar­ri­ben al po­nent, per pre­ci­sar as­pec­tes par­ti­cu­lars. Però res ja no hau­ria d’im­pe­dir que la de­ci­sió es do­ni a conèi­xer di­lluns que ve, dia 14. De fet, des d’ahir el Su­prem ja es pre­pa­ra amb aques­ta idea, per viu­re aquest dia una jor­na­da in­ten­sa. Ini­ci­al­ment, el pro­pò­sit és do­nar a conèi­xer la de­ci­sió du­rant el ma­tí, però pro­cu­rant que la no­ti­fi­ca­ció als pre­sos els ar­ri­bi per­so­nal­ment, pro­ba­ble­ment per mit­jà d’un fun­ci­o­na­ri ju­di­ci­al que ani­ria a la pre­só de Lle­do­ners, poc abans que es do­ni pu­bli­ci­tat a la re­so­lu­ció.

A la seu del Su­prem, la sen­tèn­cia se­ria no­ti­fi­ca­da als pro­cu­ra­dors de ca­da acu­sat, i els seus ad­vo­cats po­dran re­bre-la per via te­le­mà­ti­ca. No hi hau­rà, per tant, cap ac­te pro­ces­sal pú­blic a l’Alt Tri­bu­nal. No es fa­rà una lec­tu­ra pú­bli­ca de la de­ci­sió, si­nó el sim­ple com­pli­ment de trà­mits ha­bi­tu­als.

Per sim­ples ra­ons de cau­te­la, el tri­bu­nal ha con­ti­nu­at fent els ac­tes pro­ces­sals nor­mals en re­la­ció amb aques­ta cau­sa. Ai­xí, com que di­marts la Fis­ca­lia va de­ma­nar la ce­le­bra­ció d’una vis­ta per de­ba­tre si cal allar­gar la pre­só pro­vi­si­o­nal de Jordi Sànc­hez i Jordi Cui­xart, la Sa­la Pe­nal va acor­dar ahir do­nar tras­llat d’aques­ta sol·li­ci­tud a les parts per­què es pro­nun­ci­ïn so­bre

Les de­fen­ses de Sànc­hez i Cui­xart de­ma­nen la lli­ber­tat dels seus cli­ents sen­se ne­ces­si­tat d’una vis­ta

la pro­pos­ta. En re­a­li­tat, tot i ai­xò, nin­gú no es­pe­ra que aques­ta vis­ta ar­ri­bi a ce­le­brar-se, per­què abans del dia 16 –quan cal­dria fer­la, atès que es com­plei­xen els dos anys des de l’in­grés dels Jor­dis en pre­só pre­ven­ti­va– la sen­tèn­cia ja s’hau­rà fet pú­bli­ca.

Les de­fen­ses de Sànc­hez i Cui­xart, al seu torn, es van an­ti­ci­par ahir a aquests hi­po­tè­tics trà­mits i van sol·li­ci­tar la po­sa­da en lli­ber­tat de tots dos, con­si­de­rant que des­prés de dos anys en pre­só pre­ven­ti­va aques­ta se­ria la de­ci­sió que cor­res­pon pren­dre, i no la de plan­te­jar-se allar­gar-la. Els lle­trats Ma­ri­na Roig i Jordi Pi­na, de­fen­sors de Jordi Cui­xart i de Jordi Sànc­hez, res­pec­ti­va­ment, subrat­llen als seus es­crits que no és ne­ces­sa­ri dur a ter­me aques­ta vis­ta, i que de fet el tri­bu­nal pot acor­dar l’ex­car­ce­ra­ció de tots dos pre­sos sen­se ne­ces­si­tat de ce­le­brar-la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.