Via lliure a les bes­tre­tes d’Hi­sen­da per a les au­to­no­mi­es

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

La mi­nis­tra d’Hi­sen­da, María Je­sús Mon­te­ro, va con­fir­mar ahir que els lliu­ra­ments a comp­te a les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes ja dis­po­sen de l’in­for­me fa­vo­ra­ble de l’Ad­vo­ca­cia de l’Es­tat i que, per tant, s’apro­va­ran d’aquí uns di­es, tot i que no va vo­ler con­fir­mar si se­rà al Con­sell de Mi­nis­tres de de­mà. La co­ber­tu­ra le­gal per des­vin­cu­lar aquests fons de la llei de Pres­su­pos­tos és a tra­vés d’un de­cret llei que ha d’apro­var el Con­sell de Mi­nis­tres i des­prés re­bre l’aval de la ma­jo­ria del Con­grés.

En una en­tre­vis­ta a Efe, Mon­te­ro as­se­gu­ra que amb l’apro­va­ció d’aquí “uns di­es” de les bes­tre­tes s’es­ta­bli­rà un “pre­ce­dent” que el Go­vern vol plas­mar en la llei de fi­nan­ça­ment, per des­lli­gar-les dels pres­su­pos­tos ge­ne­rals. Se­gons la mi­nis­tra, se­rà una “fi­ta” en el fi­nan­ça­ment au­to­nò­mic, ja que tam­bé es des­lli­ga­ran els lliu­ra­ments a comp­te del fet que l’Exe­cu­tiu es­ti­gui o no en fun­ci­ons. Ai­xí, va dir que “no hi hau­rà ex­cu­sa” per­què les au­to­no­mi­es dei­xin d’apro­var els seus pres­su­pos­tos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.