Va­lèn­cia fa del seu dia un clam pel fi­nan­ça­ment

Puig exi­geix un mo­del just i cri­da a de­fen­sar l’au­to­go­vern

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - SALVADOR ENGUIX CAR­MEN DEL RIEGO

“La pa­ci­èn­cia se’ns es­go­ta”. Mis­sat­ge greu que ahir el pre­si­dent va­len­cià, Xi­mo Puig, va eme­tre en el dis­curs ins­ti­tu­ci­o­nal del 9 d’Oc­tu­bre, el dia de la Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na, quan es re­fe­ria a la ur­gèn­cia que l’Es­tat can­viï el mo­del de fi­nan­ça­ment au­to­nò­mic ac­tu­al. “Fa mas­sa anys que els va­len­ci­ans re­cla­men un sis­te­ma de fi­nan­ça­ment au­to­nò­mic just que fa­ci vi­a­ble l’au­to­go­vern i as­se­gu­ri la fei­na i el benes­tar”.

No va ser l’úni­ca crí­ti­ca d’una al·lo­cu­ció de mar­cat to rei­vin­di­ca­tiu, per­què no va dub­tar a va­lo­rar que, da­vant les “de­ma­gò­gi­es ba­sa­des en fal­se­dats, és im­pres­cin­di­ble que la Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na re­but­gi les ten­dèn­ci­es re­cen­tra­lit­za­do­res que es­tan en­co­ma­nant, pe­ri­llo­sa­ment, un es­pec­tre de la política es­pa­nyo­la”. I va qua­li­fi­car d’“in­to­le­ra­ble” que al­gu­nes co­mu­ni­tats au­tò­no­mes apli­quin “dúm­ping fis­cal” [en clara re­fe­rèn­cia, sen­se ci­tar-la, a Ma­drid], que per­met l’apa­ri­ció de “pa­ra­di­sos fis­cals”. Aques­ta ac­ti­tud, va afe­gir el pre­si­dent, “a part de ser in­so­li­dà­ria i an­ti­pa­tri­ò­ti­ca, per­ver­teix un sis­te­ma d’èxit com ha es­tat l’Es­tat de les au­to­no­mi­es”.

La jor­na­da del 9 d’Oc­tu­bre va trans­cór­rer sen­se in­ci­dents des­ta­ca­bles. La pro­ces­só cí­vi­ca del tras­llat de la se­nye­ra es va desen­vo­lu­par amb mol­ta més cal­ma que al­tres anys. A la tar­da, les di­fe­rents ma­ni­fes­ta­ci­ons no van pro­vo­car cap al­da­rull, com sí que ha­via pas­sat al­tres anys. El fort dis­po­si­tiu po­li­ci­al va evi­tar que la ul­tra­dre­ta i els an­ti­fei­xis­tes xo­ques­sin.

En la se­va re­cer­ca per fo­men­tar un per­fil ins­ti­tu­ci­o­nal, el pre­si­dent del PP, Pa­blo Ca­sa­do, que va as­sis­tir als ac­tes ofi­ci­als del 9 d’Oc­tu­bre, va re­treu­re al pre­si­dent va­len­cià que par­li de dúm­ping fis­cal quan es re­fe­reix a les me­su­res de re­bai­xa d’im­pos­tos apro­va­des per la pre­si­den­ta de la Co­mu­ni­tat de Ma­drid, la po­pu­lar Isa­bel Dí­az Ayu­so. De fet, al con­tra­ri: el va ani­mar a fer el ma­teix, ja que, va dir, grà­ci­es a aques­tes po­lí­ti­ques a Ma­drid l’economia creix i l’ocu­pa­ció pu­ja, “men­tre que la Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na no va tan bé”.

Ca­sa­do va apro­fi­tar la se­va es­ta­da a Va­lèn­cia per ad­qui­rir tres com­pro­mi­sos amb els va­len­ci­ans si ar­ri­ba a la Mon­cloa. El pri­mer, apro­var un nou sis­te­ma de fi­nan­ça­ment que po­si fi als per­ju­di­cis que l’ac­tu­al ha pro­vo­cat en les se­ves fi­nan­ces; el se­gon, im­pul­sar l’exe­cu­ció del cor­re­dor me­di­ter­ra­ni –pro­me­sa en què va in­clou­re crí­ti­ques a la fal­ta d’exe­cu­ció del pres­su­pos­tat als comp­tes de Ma­ri­a­no Ra­joy, du­rant l’any de go­vern de Pe­dro Sánc­hez–; i, en ter­cer lloc, do­nar su­port al sec­tor de l’au­to­mo­ció, to­cat des­prés de l’alar­ma cre­a­da per l’Exe­cu­tiu so­ci­a­lis­ta quan va par­lar de la pro­hi­bi­ció dels ve­hi­cles amb mo­tors di­è­sel, i que, se­gons Ca­sa­do, ha cau­sat la cai­gu­da de les ma­tri­cu­la­ci­ons els dar­rers set me­sos.

Ca­sa­do es com­pro­met a Va­lèn­cia amb un nou sis­te­ma i amb el cor­re­dor me­di­ter­ra­ni

JOSE JORDAN / AFP

La Po­li­cia va se­pa­rar grups an­ti­fei­xis­tes de grups an­ti­ca­ta­la­nis­tes du­rant les ma­ni­fes­ta­ci­ons de la tar­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.