El Su­prem re­bai­xa les pe­nes per les agres­si­ons a guàr­di­es ci­vils a Alt­sa­su

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - JOSÉ MARÍA BRUNET

L’agres­sió als guàr­di­es ci­vils d’Alt­sa­su va ser un de­lic­te d’atemp­tat con­tra agents de l’au­to­ri­tat, però no va ser ter­ro­ris­me ni me­reix l’agreu­jant de dis­cri­mi­na­ció, tot i que que­da clar que les víc­ti­mes d’aque­lla ac­ció van ser ata­ca­des pel fet de ser mem­bres del cos po­li­ci­al. Aques­tes són, en es­sèn­cia, les con­clu­si­ons a què ha ar­ri­bat el Tri­bu­nal Su­prem (TS) so­bre els fets que van te­nir lloc en un bar de la lo­ca­li­tat na­var­re­sa l’oc­tu­bre del 2016, du­rant les fes­tes lo­cals.

L’eli­mi­na­ció de l’agreu­jant s’ha tra­du­ït en una re­duc­ció ge­ne­ra­lit­za­da de les pe­nes im­po­sa­des en pri­me­ra ins­tàn­cia per l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal als vuit jo­ves im­pli­cats en el cas, set dels quals són a la pre­só, en tres dels ca­sos des del 2016. Ai­xí, ara les con­dem­nes se si­tu­en en­tre 1 any i 6 me­sos i 9 anys i 6 me­sos, men­tre que a l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal van ser de 2 a 13 anys de pre­só. I els fets es man­te­nen qua­li­fi­cats com a cons­ti­tu­tius d’atemp­tat a agent de l’au­to­ri­tat, le­si­ons, desor­dres pú­blics i ame­na­ces.

El Su­prem ha con­si­de­rat que els fets “són exe­cra­bles i re­flec­tei­xen una mo­ti­va­ció ab­jec­ta per­què l’agres­sió es va pro­duir quan es va cons­ta­tar que les víc­ti­mes eren mem­bres de les for­ces i cos­sos de se­gu­re­tat de l’Es­tat”. La in­ter­lo­cu­tò­ria ho tor­na a subrat­llar afe­gint que aques­ta “mo­ti­va­ció pre­pon­de­rant dels acu­sats va ema­nar de la per­ti­nen­ça de part de les víc­ti­mes al cos de la Gu­àr­dia Ci­vil o la se­va re­la­ció amb aquest cos”. Però re­but­ja l’agreu­jant de rei­te­ra­ció per­què es­ti­ma que ja for­ma part del ti­pus pe­nal apli­cat, el de­lic­te d’atemp­tat, i que apre­ci­ar aques­ta cir­cums­tàn­cia d’una ma­ne­ra di­fe­ren­ci­a­da su­po­sa­ria in­cór­rer en una do­ble san­ció, co­sa que vul­ne­ra­ria la re­gla del non bis in idem ,de no cas­ti­gar du­es ve­ga­des una ma­tei­xa con­duc­ta. Tam­bé es des­car­ta que en el de­lic­te de le­si­ons hi ha­gués abús de su­pe­ri­o­ri­tat.

La sen­tèn­cia, però, in­clou un vot par­ti­cu­lar de dos dels ma­gis­trats –Vi­cen­te Ma­gro i An­to­nio del Mo­ral–, que con­si­de­ren que s’hau­ria d’ha­ver man­tin­gut l’agreu­jant de dis­cri­mi­na­ció per­què es­ti­men que ha que­dat pro­vat que els dos guàr­di­es ci­vils i les se­ves pa­re­lles van ser ata­cats per­què els agres­sors van su­po­sar que te­ni­en una “ide­o­lo­gia” di­fe­rent, per la se­va per­ti­nen­ça a un cos po­li­ci­al de l’Es­tat.

El Go­vern na­var­rès va ex­pres­sar ahir el “res­pec­te mà­xim” a la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Su­prem i va fer una “cri­da a la con­vi­vèn­cia”. Po­dem va qua­li­fi­car la sen­tèn­cia de “des­pro­por­ci­o­na­da”, per­què es­ti­ma que s’ha con­fir­mat que els fets no van ser ter­ro­ris­me, si­nó “una ba­ra­lla de bar”, men­tre que la for­ma­ció abert­za­le Sor­tu va con­si­de­rar com­pro­vat que “aquí no hi ha jus­tí­cia”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.