Bar­ce­lo­na ofe­reix assessoram­ent ju­rí­dic gra­tu­ït per a tot­hom

L’ac­cés gra­tu­ït a l’assessoram­ent ju­rí­dic ga­ran­teix el dret de tot­hom a re­bre informació bà­si­ca so­bre te­mes le­gals que l’afec­ten

La Vanguardia (Català) - - PÀGINES ESPECIALS - GEMMA MAR­TÍ

Mal­grat que l’ad­mi­nis­tra­ció lo­cal no té com­pe­tèn­ci­es en te­mes ju­di­ci­als, l’Ajun­ta­ment con­si­de­ra que per ac­ce­dir a la jus­tí­cia amb ga­ran­ti­es i a la tu­te­la ju­di­ci­al efec­ti­va cal informació i assessoram­ent. “Per ai­xò po­sem a l’abast de la ciu­ta­da­nia ad­vo­cats i me­di­a­dors per ori­en­tar-la i aju­dar-la ja si­gui en ma­tè­ria de dret ci­vil, pe­nal, ad­mi­nis­tra­tiu, fa­mi­li­ar, la­bo­ral, o al­tres –ex­pli­ca Ai­da Gui­llén, di­rec­to­ra dels Ser­veis de Drets de Ciu­ta­da­nia de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na–. Cal ga­ran­tir que tot­hom cone­gui quins cir­cuits s’han de se­guir da­vant de de­ter­mi­na­des si­tu­a­ci­ons”.

Avui, qual­se­vol per­so­na que vis­qui o tre­ba­lli a Bar­ce­lo­na que tin­gui la ne­ces­si­tat de fer una con­sul­ta ju­rí­di­ca –des de com por­tar a ter­me una se­pa­ra­ció o la re­par­ti­ció d’una he­rèn­cia a un pro­ble­ma amb el ve­ï­nat–, pot adre­çar-se a l’Ofi­ci­na d’Aten­ció Ciutadana (OAC) si­tu­a­da a la pla­ça Sant Mi­quel nú­me­ro 3. Allà, des­prés d’ex­pli­car el seu cas, si és per­ti­nent, se li fa­ci­li­ta­rà dia i ho­ra per par­lar amb un ad­vo­cat o me­di­a­dor que l’as­ses­so­ra­rà, l’in­for­ma­rà i l’aju­da­rà a tro­bar una so­lu­ció al seu pro­ble­ma. Tam­bé se li do­na­ran

a conèi­xer al­tres vi­es o re­cur­sos mu­ni­ci­pals per con­ti­nu­ar avan­çant. I, si és el cas, se l’aju­da­rà a tra­mi­tar la jus­tí­cia gra­tu­ï­ta. “Com a Ajun­ta­ment no ofe­rim ad­vo­cats ni exer­cim el dret a de­fen­sa, però sí que in­for­mem i as­ses­so­rem de ma­ne­ra gra­tu­ï­ta per­què la ciu­ta­da­nia pu­gui ac­ce­dir als ser­veis i re­cur­sos mu­ni­ci­pals exis­tents i no­més acu­dei­xi a un ad­vo­cat quan és re­al­ment ne­ces­sa­ri”, afe­geix amb èm­fa­si Ai­da Gui­llén.

SER­VEIS ESPECÍFICS

Quan la ne­ces­si­tat és molt con­cre­ta, el con­sis­to­ri ofe­reix ser­veis específics d’assessoram­ent ju­rí­dic, com els que es po­den tro­bar als Punts d’Informació i Aten­ció a les Do­nes (PIAD), al Ser­vei d’Aten­ció, Re­cu­pe­ra­ció i Aco­lli­da (SA­RA) per per­so­nes víc­ti­mes de vi­o­lèn­cia mas­clis­ta, a la Uni­tat con­tra el Tràfic d’És­sers Hu­mans (UTEH) o al Cen­tre LGTBI de Bar­ce­lo­na. “En aquests ca­sos, hi ha pro­ble­mà­ti­ques molt com­ple­xes i, per ai­xò, a l’assessoram­ent ju­rí­dic hi su­mem l’aten­ció psi­co­so­ci­al”, re­mar­ca la res­pon­sa­ble dels Ser­veis de Drets de Ciu­ta­da­nia, qui afe­geix: “En la me­su­ra del pos­si­ble, els

El ser­vei d’assessoram­ent és gra­tu­ït i obert a to­tes les per­so­nes que vi­uen o tre­ba­llen a Bar­ce­lo­na

es­pais d’informació ciutadana tam­bé han de ser llocs de cu­ra. Si cal, en la ma­tei­xa vi­si­ta, la per­so­na és ate­sa per un lle­trat o lle­tra­da i un tre­ba­lla­dor o tre­ba­lla­do­ra so­ci­al”.

Com ex­pli­ca Gui­llén, en al­guns ca­sos el ciutadà pot sor­tir amb el pro­ble­ma gai­re­bé so­lu­ci­o­nat, “per­què l’ori­en­ta­dor pot deses­ti­mar se­guir la via ju­di­ci­al, i acon­se­llar-li al­tres cir­cuits més adi­ents a tra­vés dels quals pot ar­ri­bar a una so­lu­ció fi­nal”. En al­tres ca­sos sí que cal­drà re­cór­rer a un ad­vo­cat per tro­bar la sor­ti­da ju­rí­di­ca.

PRIN­CI­PALS DE­MAN­DES

De les 4.000 per­so­nes a l’any que s’ate­nen per te­mes d’assessoram­ent ju­rí­dic a l’OAC de la pla­ça Sant Mi­quel, les es­ta­dís­ti­ques in­di­quen que el Dret de Fa­mí­lia és el que acu­mu­la un gruix de de­man­des ge­ne­ra­lis­tes més im­por­tant. En to­tal, l’any 2018, en­tre tots els ser­veis d’assessoram­ent ju­rí­dic gra­tu­ït de l’Ajun­ta­ment es va aten­dre prop de 20.000 per­so­nes.

L’ASSESSORAM­ENT I LA INFORMACIÓ SO­BRE ASSUMPTES JURÍDICS ES CENTRALITZ­A A TRA­VÉS DE L’OFI­CI­NA D’ATEN­CIÓ CIUTADANA DE LA PLA­ÇA SANT MI­QUEL, 3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.