ASSESSORAM­ENT A MI­DA

Di­fe­rents equi­pa­ments i ser­veis mu­ni­ci­pals ofe­rei­xen assessoram­ent ju­rí­dic gra­tu­ït es­pe­ci­a­lit­zat se­gons la re­a­li­tat de ca­da per­so­na i les es­pe­ci­fi­ci­tats de ca­da cas:

La Vanguardia (Català) - - PÀGINES ESPECIALS -

SER­VEI D’ORIENTACIÓ JU­RÍ­DI­CA I MEDIADORA (SOJ)

Pro­por­ci­o­na pri­mers con­sells per ori­en­tar so­bre el te­ma ju­rí­dic plan­te­jat i in­for­mar so­bre la vi­a­bi­li­tat d’acu­dir als tri­bu­nals o de re­cór­rer a les vi­es al­ter­na­ti­ves de re­so­lu­ció de con­flic­tes. Con­cer­tar ci­ta al 934 221 545 o pre­sen­ci­al­ment a pl. Sant Mi­quel, 3.

CEN­TRES DE SER­VEIS SO­CI­ALS

Adre­çat a les per­so­nes usu­à­ri­es dels cen­tres de Ser­veis So­ci­als en els àm­bits del dret de fa­mí­lia, el ci­vil, el d’es­tran­ge­ria, el pe­nal o el dret la­bo­ral. Cal con­cer­tar ci­ta al te­lè­fon 936 197 311.

OFI­CI­NES DE L’HA­BI­TAT­GE

Ser­vei gra­tu­ït i per­so­na­lit­zat per aten­dre con­sul­tes en ma­tè­ria d’ha­bi­tat­ge. Cal con­cer­tar ci­ta prè­vi­a­ment al te­lè­fon 010 o a tra­vés del web ha­bi­tat­ge.bar­ce­lo­na

EQUIP D’ASSESSORAM­ENT LA­BO­RAL (EAL)

L’EAL és un ser­vei de l’Ins­ti­tut Mu­ni­ci­pal de Per­so­nes amb Dis­ca­pa­ci­tat. Cal tru­car prè­vi­a­ment al te­lè­fon 934 132 839.

PUNT D’INFORMACIÓ I ATEN­CIÓ A LES DO­NES (PIAD)

As­ses­so­ren a do­nes en dret ci­vil, fa­mi­li­ar, la­bo­ral, vi­o­lèn­cia de gè­ne­re i es­tran­ge­ria. Ofe­reix assessoram­ent i su­port ju­rí­dic a en­ti­tats i pro­fes­si­o­nals que tre­ba­llen amb do­nes. Con­cer­tar ci­ta al 936 197 311.

SER­VEI D’ATEN­CIÓ, RE­CU­PE­RA­CIÓ I ACO­LLI­DA (SA­RA)

Adre­çat a per­so­nes víc­ti­mes de si­tu­a­ci­ons de vi­o­lèn­cia mas­clis­ta, do­nes, in­fants i ado­les­cents, i per­so­nes LGTBI. Con­cer­tar ci­ta al te­lè­fon 932 915 910.

SER­VEI D’ATEN­CIÓ SOCIOEDUCA­TIVA (SAS) DE L’AGÈNCIA ABITS PER AL TRE­BALL SE­XU­AL Per a do­nes que exer­cei­xen o han exer­cit tre­ball se­xu­al a Bar­ce­lo­na. Con­cer­tar ci­ta al te­lè­fon 932 564 456.

UNI­TAT CON­TRA EL TRÀFIC D’ÉS­SERS HU­MANS (UTEH)

Per a qual­se­vol per­so­na víc­ti­ma del tràfic d’és­sers hu­mans.Per con­tac­tar-hi, es­criu­re a: uni­[email protected]

CEN­TRE LGTBI DE BAR­CE­LO­NA

Per a qui pa­teix si­tu­a­ci­ons de dis­cri­mi­na­ció per LGTBI -fò­bi­es o se­ro­fò­bi­es o que són víc­ti­mes de si­tu­a­ci­ons de vi­o­lèn­ci­es en re­la­ci­ons se­xo­a­fec­ti­ves LGTBI. Con­cer­tar ci­ta al te­lè­fon 938 805 111 000 o pre­sen­ci­al­ment a c/ Com­te Bor­rell, 22.

PRO­GRA­MA “NO­VES FA­MÍ­LI­ES A BAR­CE­LO­NA”

Assessoram­ent ju­rí­dic gra­tu­ït so­bre tots els re­que­ri­ments del pro­cés ad­mi­nis­tra­tiu abans del re­a­gru­pa­ment fa­mi­li­ar. Per con­tac­tar-hi tru­car al 010.

PUNT D’INFORMACIÓ I ARRELAMENT (PIA)

Assessoram­ent per­so­na­lit­zat so­bre el trà­mit d’arrelament i al­tres trà­mits d’es­tran­ge­ria re­la­ci­o­nats. Con­cer­tar ci­ta al 932 564 476/78/79.

SER­VEI D’ATEN­CIÓ A IMMIGRANTS, EMI­GRANTS I RE­FU­GI­ATS (SAIER)

Assessoram­ent en els àm­bits de la im­mi­gra­ció, la pro­tec­ció internacio­nal, l’emi

gra­ció i el re­torn vo­lun­ta­ri. Con­cer­tar ci­ta al 931 532 800, sa­ie­rin­[email protected] o pre­sen­ci­al­ment a c/ Tar­ra­go­na, 141.

OFI­CI­NA PER LA NO DIS­CRI­MI­NA­CIÓ (OND)

Da­vant la vul­ne­ra­ció de drets o dis­cri­mi­na­ció. Con­cer­tar ci­ta al te­lè­fon 934 132 000 o pre­sen­ci­al­ment al c/ Fer­ran, 32.

SER­VEI D’ORIENTACIÓ JU­RÍ­DI­CA AL CEN­TRE D’INTERNAMEN­T D’ES­TRAN­GERS (CIE) DE LA ZO­NA FRAN­CA (SOJ CIE ZO­NA FRAN­CA)

Assessoram­ent i as­sis­tèn­cia a les per­so­nes in­gres­sa­des al CIE.

SER­VEI D’ATEN­CIÓ SO­CI­AL AL SENSELLARI­SME A L’ES­PAI PÚ­BLIC (SASSEP)

Assessoram­ent ju­rí­dic a les per­so­nes sen­se llar. Ac­cés al ser­vei mit­jan­çant de­ri­va­ció pro­fes­si­o­nal re­fe­rent del cas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.