“Aju­dem la ciu­ta­da­nia a pre­ve­nir pro­ble­mes”

La Vanguardia (Català) - - PÀGINES ESPECIALS - EN­TRE­VIS­TA NÚ­RIA SER­RA SELLARÈS Ad­vo­ca­da i mediadora del SOJ

En quins ca­sos re­co­ma­na­ria que una per­so­na acu­dei­xi als ser­veis mu­ni­ci­pals d’assessoram­ent ju­rí­dic? Da­vant de qual­se­vol si­tu­a­ció en la qual una per­so­na pu­gui ne­ces­si­tar un pri­mer con­sell ori­en­ta­dor per­què té un pro­ble­ma que no sap com so­lu­ci­o­nar o bé no es­tà se­gu­ra del que ha de sig­nar –ja si­gui un con­trac­te d’ar­ren­da­ment, de com­pra­ven­da, al­gu­na pro­pos­ta que li fa una en­ti­tat ban­cà­ria, etc.–, i abans de sig­nar-lo vol que al­gú li ex­pli­qui i l’as­ses­so­ri, o quan ja l’ha sig­nat ne­ces­si­ta més informació. A més, tam­bé in­for­mem so­bre la vi­a­bi­li­tat d’acu­dir als Tri­bu­nals, ai­xí com de re­cór­rer a vi­es al­ter­na­ti­ves de re­so­lu­ció de con­flic­tes, com po­den ser la me­di­a­ció o l’ar­bi­trat­ge. En ge­ne­ral, aquest és un ser­vei molt am­pli, i no cal que vin­gui no­més aque­lla per­so­na que creu que ne­ces­si­ta un ad­vo­cat, ja que el que fem és aju­dar a pre­ve­nir pro­ble­mes.

És un ser­vei obert a tot­hom?

Sí, a tot­hom qui viu a Bar­ce­lo­na.

Com ar­ri­ben a vos­tès?

Per de­ma­nar ci­ta prè­via, les per­so­nes in­teres­sa­des s’han d’adre­çar a l’Ofi­ci­na d’Aten­ció Ciutadana (OAC) de l’Ajun­ta­ment, si­tu­a­da a la pla­ça Sant Mi­quel, 3, de Bar­ce­lo­na. A més, tam­bé hi ha qui ve per in­di­ca­ció de Ser­veis So­ci­als, dels Punts d’Informació i Aten­ció a les Do­nes (PIAD), etc.

Què els ofe­rei­xen?

Una aten­ció pre­sen­ci­al i per­so­na­lit­za­da mit­jan­çant la informació i l’orientació ju­rí­di­ca res­pec­te a la re­so­lu­ció al­ter­na­ti­va de con­flic­tes i assessoram­ent so­bre l’as­sis­tèn­cia ju­rí­di­ca gra­tu­ï­ta. Al ser­vei po­ten­ci­em i fo­men­tem la me­di­a­ció com a me­ca­nis­me per re­sol­dre con­flic­tes per tal de mi­ni­mit­zar les si­tu­a­ci­ons en les quals els ciu­ta­dans han d’uti­lit­zar la via ju­di­ci­al.

I si no és pos­si­ble evi­tar-la?

Una ve­ga­da fe­ta la va­lo­ra­ció, si la per­so­na com­pleix els re­qui­sits, li ges­ti­o­nem la jus­tí­cia gra­tu­ï­ta amb l’aper­tu­ra d’un ex­pe­di­ent al qual hau­rà d’apor­tar do­cu­men­ta­ció eco­nò­mi­ca a fi que es pu­gui eme­tre una re­so­lu­ció so­bre el re­co­nei­xe­ment o de­ne­ga­ció del dret a la jus­tí­cia gra­tu­ï­ta. Si no els com­pleix, hau­rà de bus­car un ad­vo­cat pri­vat.

Quins re­qui­sits són ne­ces­sa­ris per po­der ac­ce­dir a la jus­tí­cia gra­tu­ï­ta?

A la pà­gi­na web del Col·le­gi de l’Ad­vo­ca­cia de Bar­ce­lo­na te­nim pu­bli­cats els re­qui­sits eco­nò­mics que s’han de com­plir d’acord amb la llei 1/96, de 10 de ge­ner, d’as­sis­tèn­cia ju­rí­di­ca gra­tu­ï­ta. Però, per sim­pli­fi­car, els cri­te­ris mar­cats per la llei són: no te­nir pro­pi­e­tats al teu nom ni uns in­gres­sos su­pe­ri­ors al do­ble de l’In­di­ca­dor Pú­blic de Ren­da d’Efec­tes Múl­ti­ples (IPREM), que són uns 1.070 eu­ros nets men­su­als, te­nint en comp­te la uni­tat fa­mi­li­ar. A les per­so­nes que te­nen dret a jus­tí­cia gra­tu­ï­ta se’ls ofe­reix, si els cal, tant un ad­vo­cat com un me­di­a­dor.

Si la per­so­na no té dret a la jus­tí­cia gra­tu­ï­ta, vol dir que no pot dis­po­sar d’un ad­vo­cat d’ofi­ci?

Sí, sig­ni­fi­ca que hau­rà d’adre­çar-se a un ad­vo­cat par­ti­cu­lar, de la se­va con­fi­an­ça.

Però nor­mal­ment cal re­cór­rer a un ad­vo­cat?

No, no sem­pre. Nos­al­tres prè­vi­a­ment fem una va­lo­ra­ció so­bre la pre­cep­ti­vi­tat o no d’ad­vo­cat. És a dir, hi ha de­ter­mi­nats su­pò­sits en els quals la llei no exi­geix l’obli­ga­to­ri­e­tat que una per­so­na ha­gi d’es­tar de­fen­sa­da per un ad­vo­cat. A ban­da, nos­al­tres in­ten­tem bus­car so­lu­ci­ons, vi­es al­ter­na­ti­ves, di­ri­gir-los a al­tres re­cur­sos mu­ni­ci­pals que els pu­guin aju­dar. Quan un pro­ble­ma cre­iem que es pot so­lu­ci­o­nar a tra­vés de la me­di­a­ció, ja si­gui per la in­ten­ció i ta­ran­nà de les per­so­nes im­pli­ca­des o bé pel ti­pus de pro­ble­ma, sem­pre in­ten­tem que aques­ta si­gui la via, abans d’anar per la ju­di­ci­al.

Quin és el per­fil dels ciu­ta­dans que fan ser­vir els ser­veis d’assessoram­ent ju­rí­dic gra­tu­ït?

Molt am­pli i he­te­ro­ge­ni. Ens ve gent gran i gent jo­ve, ho­mes i do­nes..., en­ca­ra que pot­ser més do­nes de­ri­va­des del PIAD, i l’úni­ca di­fe­rèn­cia és que acu­dei­xen a nos­al­tres més per­so­nes sen­se re­cur­sos que amb re­cur­sos. Ai­xí i tot, tam­bé hi ha qui té sol­vèn­cia eco­nò­mi­ca, però com que mai ha ne­ces­si­tat cap ad­vo­cat, ara no sap a qui re­cór­rer i op­ta per aquest ser­vei mu­ni­ci­pal, o bé qui bus­ca una se­go­na opi­nió.

Quins són els prin­ci­pals pro­ble­mes que els ar­ri­ben?

Molt di­ver­sos, des de guar­des, cus­tò­di­es o di­vor­cis a pro­ble­mes de con­vi­vèn­cia amb els ve­ïns, pro­ble­mes pels llo­guers, deu­tes, de­vo­lu­ci­ons de fi­an­ces, assumptes de con­sum que hem de de­ri­var a l’Ofi­ci­na Mu­ni­ci­pal d’Informació al Con­su­mi­dor (OMIC)...

En ge­ne­ral, es do­na una so­lu­ció als pro­ble­mes?

No tots els pro­ble­mes te­nen sem­pre so­lu­ció, però es­col­tem, ori­en­tem, in­for­mem i as­ses­so­rem. In­ten­tem ofe­rir di­fe­rents op­ci­ons, ja si­gui do­nant a conèi­xer la via ex­tra­ju­di­ci­al i/o la ju­di­ci­al.

“Po­ten­ci­em la me­di­a­ció com a me­ca­nis­me per re­sol­dre pro­ble­mes i evi­tar la via ju­di­ci­al”

“A les per­so­nes que te­nen dret a jus­tí­cia gra­tu­ï­ta se’ls ofe­reix tant un ad­vo­cat com un me­di­a­dor”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.