La in­se­gu­re­tat ciutadana s’en­quis­ta

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

La in­se­gu­re­tat s’ha en­quis­tat com a prin­ci­pal pro­ble­ma de Bar­ce­lo­na, se­gons el pa­rer de la ma­jo­ria dels ciu­ta­dans con­sul­tats en l’En­ques­ta de Ser­veis Mu­ni­ci­pals 2019, pre­sen­ta­da ahir. És la ter­ce­ra con­sul­ta que re­flec­teix aquest any un re­sul­tat si­mi­lar. La in­se­gu­re­tat fins i tot pas­sa per da­vant d’al­tres pre­o­cu­pa­ci­ons com l’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge, el tràn­sit, la con­ta­mi­na­ció, la ne­te­ja, el tu­ris­me i l’atur.

Les més de sis mil en­ques­tes van ser re­a­lit­za­des abans de la cam­pa­nya elec­to­ral mu­ni­ci­pal. Les opi­ni­ons dels ciu­ta­dans, per tant, no re­cu­llen l’im­pac­te del pla es­pe­ci­al de me­su­res ur­gents per atu­rar l’aug­ment de la de­lin­qüèn­cia apro­vat per la Jun­ta Lo­cal de Se­gu­re­tat, en la que va ser la pri­me­ra de­ci­sió del nou go­vern mu­ni­ci­pal. Però mal­grat ai­xò, el sen­ti­ment d’in­se­gu­re­tat re­flec­tit pels ciu­ta­dans po­sa en evi­dèn­cia la ne­ces­si­tat d’in­cre­men­tar al mà­xim les me­su­res de pro­tec­ció a la ciu­tat, so­bre­tot des­prés de la cri­si de se­gu­re­tat d’aquest es­tiu a cau­sa dels di­ver­sos apu­nya­la­ments que es van re­gis­trar, de l’aug­ment dels ro­ba­to­ris amb vi­o­lèn­cia, que van créi­xer un 30%, i de l’in­cre­ment dels atra­ca­ments en es­ta­bli­ments.

Cal te­nir en comp­te que en al­guns bar­ris, com és el cas de Sant Pe­re, San­ta Ca­te­ri­na i la Ri­be­ra, els en­ques­tats que van iden­ti­fi­car la in­se­gu­re­tat com a prin­ci­pal pro­ble­ma su­peren el 59,7%, men­tre que al Ra­val són el 37,6% (la mit­ja­na al dis­tric­te de Ciu­tat Ve­lla és del 41%). Igual­ment des­ta­quen al­tres zo­nes de Bar­ce­lo­na com Tri­ni­tat Ve­lla, Ba­ró de Vi­ver i Bon Pas­tor, amb un per­cen­tat­ge del 39,1%; el Po­ble Sec, amb el 28,7%; la Gui­ne­ue­ta, Ver­dum i la Pros­pe­ri­tat, amb el 28,5%, o la Vall d’He­bron amb el 26,9%.

Ar­ran de la cri­si de se­gu­re­tat de l’es­tiu, les for­ces po­li­ci­als van em­pren­dre ac­tu­a­ci­ons es­pe­ci­als con­tra la de­lin­qüèn­cia que, se­gons aquest pla de se­gu­re­tat, es desen­vo­lu­pen en es­tre­ta col·la­bo­ra­ció en­tre la Gu­àr­dia Ur­ba­na, els Mos­sos d’Es­qua­dra i la Po­li­cia Na­ci­o­nal. Aques­ta set­ma­na, a més, d’acord amb el com­pro­mís as­su­mit per la Ge­ne­ra­li­tat, s’han in­cor­po­rat a la vi­gi­làn­cia de la ciu­tat 384 mos­sos, que re­pre­sen­ten el 70% de l’úl­ti­ma pro­mo­ció de l’es­co­la de po­li­cia. Tot in­di­ca, no obs­tant ai­xò, que mal­grat aquest es­forç les do­ta­ci­ons po­li­ci­als en­ca­ra se­ran in­su­fi­ci­ents.

La mi­llo­ra de l’efi­cà­cia po­li­ci­al s’ha tra­du­ït ja en un aug­ment im­por­tant de les de­ten­ci­ons, però l’ac­tu­al le­gis­la­ció pe­nal per­met que els de­lin­qüents pa­guin una mul­ta, sur­tin en lli­ber­tat de se­gui­da i rein­ci­dei­xin. Aquest és un ci­cle que s’hau­ria de ta­llar im­me­di­a­ta­ment amb una ur­gent re­for­ma le­gis­la­ti­va. Com ja hem re­cla­mat en al­tres oca­si­ons, s’hau­ria de reim­plan­tar l’agreu­jant de rein­ci­dèn­cia i adop­tar una le­gis­la­ció més se­ve­ra que po­si fi a la im­pu­ni­tat ac­tu­al, que exer­ceix d’efec­te cri­da per als de­lin­qüents de tot Eu­ro­pa. Els grups par­la­men­ta­ris, una ve­ga­da que s’ha­gin ce­le­brat les prò­xi­mes eleccions, s’hau­ri­en de fi­xar aquest ob­jec­tiu com a pri­o­ri­tat.

La mi­llo­ra de l’efi­cà­cia po­li­ci­al cal com­ple­men­tar-la amb una re­for­ma le­gal que im­po­si pe­nes més se­ve­res

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.