Bu­me­rang

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ - Pi­lar Ra­ho­la

Que­da mol­ta in­cer­te­sa fins al 10-N i tot pro­nòs­tic de ma­pa elec­to­ral ca­mi­na per sor­ra­molls. Nin­gú no sap què pas­sa­rà, ni què pas­sa­rà amb el que pas­si, ni es pot en­de­vi­nar com in­terac­tu­a­ran els fets amb els vots, per­què les en­ques­tes no­més po­den ra­di­o­gra­fi­ar la fu­ga­ci­tat de l’ins­tant.

Mal­grat ai­xò, les da­des per­me­ten ana­lit­zar els er­rors de la ju­ga­da de no­ves eleccions de Sánc­hez, ara que sem­blen fa­llits els ob­jec­tius. Si es trac­ta­va de des­lliu­rar-se del llast de Po­dem, mi­llo­rar re­sul­tats per al PSOE i acon­se­guir una ar­qui­tec­tu­ra par­la­men­tà­ria que per­me­tés una ma­jo­ria sen­se ali­an­ces in­cò­mo­des, res no els ha sor­tit bé. Po­dem pa­teix, però, su­mat a l’ava­tar Er­re­jón, do­na un re­sul­tat clò­nic per la ban­da es­quer­ra, de ma­ne­ra que per aquí no mi­llo­ren les co­ses per a Sánc­hez. A més, Ciu­ta­dans, el seu al­tre pos­si­ble ali­at, no acon­se­gueix atu­rar la sag­nia de vots cap al PP, mal­grat les dar­re­res ju­ga­des tri­le­res. Són tan for­çats els girs que Ri­ve­ra acon­se­gueix el por­tent de gi­rar els 360 graus. I des­prés hi ha la pu­ja­da del PP, que pot te­nir un aug­ment de vots acla­pa­ra­dor. Però el pit­jor per a Sánc­hez és el tos­sut in­di­ca­dor a la bai­xa dels seus re­sul­tats. No no­més no hi ha en­ques­tes que mi­llo­rin la ma­jo­ria par­la­men­tà­ria, si­nó que rep un con­si­de­ra­ble càs­tig per les ma­ni­o­bres di­la­tò­ri­es de la in­ves­ti­du­ra. L’úl­tim es­tu­di li do­na cinc es­cons menys, i el ves­sa­ment va em­pit­jo­rant. És a dir, la ju­ga­da mes­tra dels spin

doc­tors de Fer­raz, que di­bui­xa­ven un ma­pa d’en­vits con­tra els seus ad­ver­sa­ris per ne­te­jar el ca­mí de la Mon­cloa, ha que­dat en ju­ga­da fa­lli­da: la ma­jo­ria ab­so­lu­ta és una qui­me­ra, la ma­te­mà­ti­ca par­la­men­tà­ria tor­na­rà a ser en­di­mo­ni­a­da, el PP hau­rà cres­cut molt i el di­mo­ni Igle­si­as con­ti­nu­a­rà re­me­nant la se­va cua in­qui­e­ta, men­tre Ri­ve­ra bus­ca des­es­pe­ra­da­ment el pa­ra­dís per­dut. Tot ai­xò, amb els in­de­pen­den­tis­tes al seu lloc, fins i tot amb més pre­sèn­cia.

Els er­rors co­me­sos? El pri­mer, l’ob­vi: la di­la­ció de la in­ves­ti­du­ra, el pa­rany de la qual ha es­tat tan evi­dent que ha acon­se­guit un no­ta­ble des­gast en la ciu­ta­da­nia. El se­gon, l’ex­ces­si­va car­nis­se­ria con­tra Igle­si­as, fi­nal­ment con­ver­tit en víc­ti­ma. I el ter­cer, el més greu: la ra­di­ca­lit­za­ció del dis­curs so­bre Ca­ta­lu­nya, amb un plan­te­ja­ment tan allu­nyat de la cen­tra­li­tat que ha cal­cat les po­si­ci­ons més ex­tre­mes de la dre­ta. Si Ice­ta no ho re­sol, aques­ta via se­rà la que més sag­na­rà vots. I tot ple­gat, amb la sen­tèn­cia pel mig. És avi­at, doncs, per a les pre­vi­si­ons, però els au­gu­ris pin­ten corbs. Sánc­hez va llan­çar un en­vit i re­sul­ta que te­nia a la mà un bu­me­rang...

La ju­ga­da dels ‘spin doc­tors’ de Fer­raz per acon­se­guir la Mon­cloa re­sul­ta­rà fa­lli­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.