Ai­xò no és cap acu­dit

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Su­sa­na Qu­a­dra­do

A l’Es­co­la Su­pe­ri­or d’Ar­qui­tec­tu­ra de Bar­ce­lo­na hi ha go­te­res. La ca­sa dels fu­turs ar­qui­tec­tes de Ca­ta­lu­nya s’inun­da quan plou. Qui­na iro­nia. I l’apla­cat de les fa­ça­nes es des­prèn. I, ai­xí, es­criu el seu di­rec­tor en una car­ta que avui pu­bli­ca aquest di­a­ri a la sec­ció d’Opi­nió, “una in­fi­ni­tat més d’ano­ma­li­es”.

La si­tu­a­ció do­na­ria per fer un acu­dit fà­cil si no fos per­què és dra­mà­ti­ca.

No no­més són go­te­res el que hi ha a les uni­ver­si­tats pú­bli­ques ca­ta­la­nes. Són vi­es d’ai­gua. El tap cos­ta­ria aquest any uns 240 mi­li­ons. No hi ha prou re­cur­sos per man­te­nir els edi­fi­cis ni per re­no­var plan­ti­lles (el re­em­pla­ça­ment es fa amb as­so­ci­ats amb con­trac­tes mi­sèr­rims) ni per com­prar nous ma­te­ri­als o mà­qui­nes per als la­bo­ra­to­ris. Men­tres­tant, la com­pe­tèn­cia eu­ro­pea, fe­rot­ge, es mou: uni­ver­si­tats equi­pa­ra­bles en di­men­sió a les ca­ta­la­nes te­nen cinc ve­ga­des més de pres­su­post.

“El vo­lun­ta­ris­me sos­té la do­cèn­cia i la in­ves­ti­ga­ció”, diu el di­rec­tor de l’Es­co­la d’Ar­qui­tec­tu­ra.

La quei­xa no és no­va, i d’aquí la se­va gra­ve­tat. Pas­sa que ara els rec­tors han de­ci­dit apu­jar els de­ci­bels. Si es­tàs amb l’ai­gua fins al coll, cri­des per­què et llan­cin un sal­va­vi­des. Són molts anys pa­gant els plats tren­cats d’unes es­tre­tors que ve­nen del 2010. En sa­ni­tat i edu­ca­ció les re­ta­lla­des s’han vol­gut atu­rar més o menys, oh me­ra­ve­lla, pot­ser per­què sí que es con­si­de­ren ser­veis bà­sics, però no ha pas­sat el ma­teix amb el sis­te­ma uni­ver­si­ta­ri.

Les xi­fres can­ten: l’apor­ta­ció de la Ge­ne­ra­li­tat ha pas­sat dels 893 mi­li­ons del 2010 als 741 del 2017, i aquí con­ti­nua con­ge­la­da com els pres­su­pos­tos de la Ge­ne­ra­li­tat. Ja po­den anar els rec­tors a plo­rar-li a en Tor­ra, a l’Ara­go­nès o al pa­pa de Ro­ma que, men­tre el Go­vern no apro­vi els pres­su­pos­tos –i a veu­re si aques­ta ve­ga­da ho acon­se­gueix–, sor­ti­ran del des­patx sen­se res. Les xi­fres can­ten i les pro­me­ses ba­llen: per al 2020 ahir eren 120 mi­li­ons, se­gons Cha­cón al ma­tí, i 100, se­gons Ara­go­nès a la tar­da.

Que la uni­ver­si­tat pú­bli­ca és una “pri­o­ri­tat de pa­ís”? Ai­xò sí que és un acu­dit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.