UN SIS­TE­MA UNI­VER­SI­TA­RI ESTRESSAT

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

2008

L’ini­ci de la cri­si eco­nò­mi­ca es va tra­duir en els dos cur­sos se­güents en l’aug­ment de ma­trí­cu­les

2009

La su­pres­sió de quo­tes de ci­cles for­ma­tius de grau su­pe­ri­or (FP) va aug­men­tar de cop l’alum­nat

2012

Un perí­o­de d’in­cre­ment dels preus uni­ver­si­ta­ris coin­ci­deix amb un alen­ti­ment de la ta­xa d’ac­cés a les uni­ver­si­tats pú­bli­ques

2014-2017

De­creix la ta­xa d’ac­cés per al con­junt dels es­tu­di­ants en tots els grups so­ci­als

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.