Re­torn a No­va Or­le­ans

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

Una dro­ga sin­tè­ti­ca trans­por­ta els pro­ta­go­nis­tes de Synch­ro­nic a un vi­at­ge al pas­sat gens ro­màn­tic, a la No­va Or­le­ans del se­gle XIX. Els nord-ame­ri­cans Jus­tin Ben­son i Aa­ron Mo­or­he­ad van pre­sen­tar ahir a Sit­ges el seu dar­rer tre­ball (tam­bé van es­tre­nar les se­ves du­es pel·lí­cu­les an­te­ri­ors aquí). Fans de­cla­rats de la sa­ga de Re­torn al fu­tur, “no vo­lí­em fer una his­tò­ria mo­ra­lit­zant ni a fa­vor ni en con­tra de les dro­gues, si­nó que ens vo­lí­em cen­trar en el vi­at­ge al pas­sat, en com per­ce­bem el temps i l’es­pai, i no re­cre­ar-nos en un pas­sat ro­màn­tic, al con­tra­ri”, van dir. Ant­hony Mackie (Sam Wil­son a les pel·lí­cu­les de Mar­vel) i Ja­mie Dor­nan in­ter­pre­ten els dos pa­ra­mè­dics que pro­ven la subs­tàn­cia ano­me­na­da synch­ro­nic i co­men­cen aquest vi­at­ge en què tam­bé s’abor­den al­tres qües­ti­ons, “com l’amis­tat, el sa­cri­fi­ci o la fa­mí­lia”.

SUSANNA SAEZ / EFE

Jus­tin Ben­son i Aa­ron Mo­or­he­ad, di­rec­tors de Synch­ro­nic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.