La fei­na sem­pre pre­o­cu­pa

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

En les dar­re­res dot­ze edi­ci­ons de l’En­ques­ta de Ser­veis Mu­ni­ci­pals l’atur i la pre­ca­ri­e­tat la­bo­ral han es­tat as­se­nya­lats in­va­ri­a­ble­ment com els pro­ble­mes per­so­nals més greus dels bar­ce­lo­nins. No­més el 2007, just abans de l’ini­ci i de la fa­lli­da de la bom­bo­lla im­mo­bi­li­à­ria, les di­fi­cul­tats d’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge van apa­rèi­xer al cap­da­munt de tot d’aquest ràn­quing. A l’en­ques­ta que es va fer pú­bli­ca ahir, des­prés de l’atur el se­gon pro­ble­ma per­so­nal més es­men­tat pels en­tre­vis­tats és pre­ci­sa­ment el de l’ha­bi­tat­ge, men­tre que la in­se­gu­re­tat, que el 2018 úni­ca­ment era el vui­tè ítem d’aques­ta llis­ta, es­ca­la aquest any al ter­cer lloc i es col·lo­ca per so­bre dels as­pec­tes po­lí­tics, els pro­ble­mes eco­nò­mics, l’en­caix de Ca­ta­lu­nya a Es­pa­nya, la fal­ta d’equi­pa­ments i el mal fun­ci­o­na­ment dels ser­veis i la in­su­fi­ci­èn­cia de les pres­ta­ci­ons i ajuts so­ci­als.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.