El­ton John es con­fes­sa en un lli­bre que sor­ti­rà a la ven­da di­marts

L’ar­tis­ta re­ve­la els pro­ble­mes amb la se­va ma­re i amb les dro­gues i la re­la­ció amb lady Di

La Vanguardia (Català) - - VIURE - ISA­BEL CLARÓS Bar­ce­lo­na

Que sir El­ton John ha­via tin­gut una vi­da con­vul­sa ja es va veu­re a la pel·lí­cu­la Rocket­man. De to­tes ma­ne­res, en du­es ho­res de pro­jec­ció mol­tes vi­vèn­ci­es es van que­dar al tin­ter. Di­marts sor­ti­rà a la ven­da Me: El­ton John, una bi­o­gra­fia en què el can­tant, de 72 anys, re­ve­la de­talls inè­dits que con­fir­men que va te­nir una vi­da com­pli­ca­da des de la in­fan­te­sa. Ho re­cu­llen di­ver­sos ex­trac­tes del lli­bre que el Daily Mail ha pu­bli­cat aques­ta set­ma­na so­bre la com­pli­ca­da re­la­ció que man­te­nia amb la se­va ma­re, l’ad­dic­ció a les dro­gues o el càn­cer de pròs­ta­ta que ha tin­gut. A més a més, par­la d’epi­so­dis vis­cuts amb mem­bres de la fa­mí­lia re­ial bri­tà­ni­ca com Eli­sa­bet II o lady Di.

Sor­prèn les co­ses que El­ton John ex­pli­ca de la se­va ma­re, Shei­la Fa­re­brot­her, amb qui no es va par­lar du­rant set anys. Va ser el 2005, quan l’ar­tis­ta va aco­mi­a­dar el seu as­sis­tent per­so­nal, Bob Ha­lley, que per a la se­va ma­re era com un fill. Des­prés de fer les paus, Fa­re­brot­her va in­ten­tar boi­co­te­jar el ca­sa­ment d’El­ton John i Da­vid Fur­nish: “Quan en Da­vid i jo ens vam in­ter­can­vi­ar els vots, ella va co­men­çar a par­lar molt alt, fins i tot més que nos­al­tres”. Mal­grat que Fa­re­brot­her sem­pre cri­ti­ca­va tot el que fe­ia, El­ton John va es­tar pen­dent d’ella fins que va mo­rir, el desem­bre del 2017. “No va ser mai una ma­re afec­tu­o­sa, però, més enllà de la mala rat­xa en­tre nos­al­tres, hi va ha­ver mo­ments en què em va do­nar su­port i en què vam ser fe­li­ços”. Però aques­ta mala re­la­ció va re­per­cu­tir en les se­ves pors de te­nir fills.

Tam­bé re­ve­la que el ma­teix any que va mo­rir la se­va ma­re ell va es­tar a punt de mo­rir per un càn­cer de pròs­ta­ta. Afir­ma que, en comp­tes de sot­me­tre’s a qui­mi­o­te­rà­pia, va de­ci­dir “ta­llar en sec” i ex­tir­par-se la pròs­ta­ta. Mal­grat que la in­ter­ven­ció va ser un èxit, el can­tant va con­treu­re una in­fec­ció, i “els met­ges li van dir a en Da­vid que em que­da­ven 24 ho­res de vi­da”. “A l’hos­pi­tal, sol, a al­tes ho­res de la nit, vaig re­sar: ‘Déu, no em dei­xis mo­rir, dei­xa’m tor­nar a veu­re els meus fills, do­na’m una mi­ca més de temps’”. Des­prés de su­perar aquell tràn­gol, va de­ci­dir de­di­car més temps al seu ho­me i els seus fills, Zac­hary (9) i Eli­jah (6), i va pro­gra­mar una gi­ra de co­mi­at.

“La co­ca­ï­na em va con­ver­tir en un mons­tre”, ex­pli­ca en un al­tre mo­ment del lli­bre. “Vaig co­men­çar a pren­dre co­ca­ï­na el 1974 per­què m’agra­da­va la ma­ne­ra com em fe­ia sen­tir”. Se­gons diu, la co­ca­ï­na el va por­tar a pro­ta­go­nit­zar epi­so­dis ver­go­nyo­sos. Va ser una èpo­ca fos­ca en què, “a més de pren­dre dro­gues, la me­va vi­da per­so­nal va ser, més o menys, un des­as­tre. M’en­a­mo­ra­va d’ho­mes he­te­ro­se­xu­als, per­se­guia el que no po­dia te­nir”.

So­bre Eli­sa­bet II as­se­gu­ra que po­dia ser “di­ver­ti­dís­si­ma” en pri­vat. Però una ve­ga­da va pre­sen­ci­ar com va bu­fe­te­jar el seu ne­bot, el ves­com­te Lin­ley, per­què es va ne­gar a cui­dar-se de la se­va ger­ma­na malal­ta du­rant una fes­ta. “No [bu­fe­ta­da] dis­cu­tei­xis [bu­fe­ta­da] amb mi [bu­fe­ta­da]. Jo [bu­fe­ta­da] soc [bu­fe­ta­da] la [bu­fe­ta­da] Rei­na”, va dir al nen.

Sens dub­te, de qui El­ton John es des­fà en elo­gis és de Di­a­na de Gal·les, que va conèi­xer amb 19 anys. Ex­pli­ca que, ja se­pa­ra­da del prín­cep Car­les, ell i en Da­vid la van con­vi­dar a un so­par a ca­sa se­va en què Ric­hard Ge­re i Syl­ves­ter Sta­llo­ne van ar­ri­bar a les mans. La prin­ce­sa i el pro­ta­go­nis­ta de Pretty wo­man van con­ge­ni­ar, co­sa que l’ac­tor de Rocky no va su­por­tar, i va mar­xar: “Si ha­gués vol­gut, l’hau­ria tin­gut”, va dir als am­fi­tri­ons. Se­gons El­ton John, era a cau­sa de l’im­pac­te que Di­a­na cau­sa­va en els ho­mes: “Sem­bla­va que per­di­en el cap com­ple­ta­ment en pre­sèn­cia se­va, es­ta­ven com­ple­ta­ment en­ci­sats”.

Ma­rit, ma­re i Di­a­na A dalt, el can­tant amb Da­vid Fur­nish i els fills d’ells dos, en Zac­hary i l’Eli­jah. A la dre­ta, El­ton John amb la se­va ma­re, Shei­la Fa­re­brot­her, des­prés de ser no­me­nat doc­tor ho­no­ris cau­sa per la Royal Aca­demy of Mu­sic de Lon­dres. A so­ta, a l’en­ter­ra­ment de Ver­sa­ce, El­ton John con­so­lat per Di­a­na de Gal·les

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.