Grà­cia es de­can­ta cap a l’es­quer­ra

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

En una es­ca­la de l’1 al 7 en què l’1 és l’ex­tre­ma es­quer­ra i el 7 la ul­tra­dre­ta, el con­junt de la mos­tra s’in­cli­na per po­si­ci­ons pro­gres­sis­tes (una mit­ja­na d’un 2,8, la ma­tei­xa puntuació que a l’En­ques­ta de Ser­veis Mu­ni­ci­pals 2018). El dis­tric­te amb una po­bla­ció més es­quer­ra­na (o que s’hi con­si­de­ra) és Grà­cia (2,5), men­tre que Sar­rià-Sant Ger­va­si és el més con­ser­va­dor (3,3).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.