Ciu­tat Ve­lla tor­na a ser l’ex­cep­ció

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

En nou dels deu dis­tric­tes els en­tre­vis­tats que con­si­de­ren que el seu bar­ri ha mi­llo­rat els úl­tims anys són àm­plia ma­jo­ria res­pec­te dels que opi­nen el con­tra­ri. L’úni­ca ex­cep­ció és Ciu­tat Ve­lla. En aquest ter­ri­to­ri de la ciu­tat, un 45,2% dels en­ques­tats con­si­de­ren que el seu bar­ri ha em­pit­jo­rat, men­tre que un 34,9% afir­men que ha mi­llo­rat, i un 16,4%, que es­tà igual.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.