L’opo­si­ció par­la de “fra­càs”

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La re­gi­do­ra d’ERC a Bar­ce­lo­na Eli­sen­da Ala­many va aler­tar que la in­se­gu­re­tat es “cro­ni­fi­ca” i va ex­pres­sar la se­va pre­o­cu­pa­ció per al­tres pro­ble­mes des­ta­cats com l’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge, la con­ta­mi­na­ció, el tu­ris­me o l’atur. “No­més s’han pre­sen­tat da­des, i hem tro­bat a fal­tar que s’apor­tin so­lu­ci­ons”, va la­men­tar. Per la se­va ban­da, la por­ta­veu de JxCat a l’Ajun­ta­ment, El­sa Ar­ta­di, va afir­mar que els bar­ce­lo­nins cons­ta­ten el “fra­càs” de l’al­cal­des­sa en la gestió de la se­gu­re­tat i de l’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge. En un co­mu­ni­cat, el grup mu­ni­ci­pal va re­cor­dar que “la in­se­gu­re­tat és, per pri­me­ra ve­ga­da des dels úl­tims anys de man­dat de l’exal­cal­de so­ci­a­lis­ta Jordi He­reu, el pro­ble­ma més greu en la per­cep­ció ge­ne­ral de la ciu­ta­da­nia”. Tam­bé va ser crí­tic el por­ta­veu del PP, Ós­car Ra­mí­rez, que va apun­tar que l’en­ques­ta evi­den­cia que el “pro­ble­ma de la in­se­gu­re­tat con­ti­nua sen­se re­sol­dre’s”, i per ai­xò va re­cla­mar més po­li­cia”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.