Bar­ce­lo­na, ca­pi­tal de l’ali­men­ta­ció sos­te­ni­ble

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

El 2021 Bar­ce­lo­na aco­lli­rà la ci­me­ra internacio­nal del pac­te de Mi­là, i ai­xò la con­ver­ti­rà en la ca­pi­tal mun­di­al de l’ali­men­ta­ció sos­te­ni­ble. El no­me­na­ment s’ha fet en el marc de la tro­ba­da de les ciu­tats que for­men part del pac­te de Mi­là, que s’ha ce­le­brat a Mont­pe­ller, se­gons va in­for­mar l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na ahir.

El pac­te de Mi­là és un acord internacio­nal que té el su­port de la FAO (Or­ga­nit­za­ció de les Na­ci­ons Uni­des per a l’Ali­men­ta­ció i l’Agri­cul­tu­ra) pel qual 200 ciu­tats es com­pro­me­ten a desen­vo­lu­par mo­dels agro­a­li­men­ta­ris sos­te­ni­bles, jus­tos i sans.

L’al­cal­des­sa Ada Co­lau va ex­pres­sar la se­va sa­tis­fac­ció per l’elec­ció, que va qua­li­fi­car de “gran no­tí­cia per a Bar­ce­lo­na” a tra­vés de Twit­ter. “L’ali­men­ta­ció sos­te­ni­ble és clau per a la sa­lut de les per­so­nes, per pro­te­gir el pla­ne­ta i per a l’im­puls de les eco­no­mi­es lo­cals. Un or­gull veu­re aquests ei­xos re­co­ne­guts amb ca­pi­ta­li­tat mun­di­al d’ali­men­ta­ció sos­te­ni­ble 2021”, va as­se­nya­lar Co­lau.

La can­di­da­tu­ra de Bar­ce­lo­na es ba­sa­va en tres pi­lars: pro­mou­re les di­e­tes sa­lu­da­bles, so­bre­tot en la in­fàn­cia plan­te­jar l’ali­men­ta­ció sos­te­ni­ble com una opor­tu­ni­tat eco­nò­mi­ca per al co­merç de pro­xi­mi­tat i l’agri­cul­tu­ra i re­mar­car el seu ves­sant com a es­tra­tè­gia per llui­tar con­tra el can­vi cli­mà­tic.

L’Ajun­ta­ment des­ta­ca que la tro­ba­da a Bar­ce­lo­na tin­drà lloc des­prés de la ci­me­ra del can­vi cli­mà­tic de les Na­ci­ons Uni­des, a Glas­gow el 2020.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.