El Sa­ló Nàu­tic ar­ren­ca om­plint el Port Vell

La ca­pi­tal catalana acull fins diu­men­ge que ve 700 em­bar­ca­ci­ons i 290 em­pre­ses del sec­tor ma­rí­tim

La Vanguardia (Català) - - VIURE - JOSE POLO

“Hem ba­tut rè­cords. Som el quart sa­ló d’Eu­ro­pa i el pri­mer d’Es­pa­nya”, va dir ahir el pre­si­dent del Sa­ló Nàu­tic de Bar­ce­lo­na, Luis Con­de, a la inau­gu­ra­ció de la mos­tra que se ce­le­bra fins diu­men­ge als molls de la Fus­ta i d’Es­pa­nya del Port Vell de la ca­pi­tal catalana. El sec­tor con­so­li­da la se­va re­cu­pe­ra­ció i la se­va fi­ra, que tam­bé creix un 7% en em­bar­ca­ci­ons, fins a ar­ri­bar a les 700, i un 11% en ex­po­si­tors, fins a ar­ri­bar als 290. “L’economia ha mi­llo­rat, i hi ha per­so­nes amb ga­nes de can­vi­ar de vai­xell que bus­quen mo­tors que con­su­mei­xin menys i una mi­llor na­ve­ga­ció”, va ex­pli­car Con­de. Amb aques­tes xi­fres la fi­ra pen­ja el car­tell de ple, però en­ca­ra tin­dria un cert mar­ge de crei­xe­ment a l’en­cla­va­ment. “Po­dem am­pli­ar aquí, i te­nim una re­la­ció ex­cel·lent amb la pre­si­den­ta del Port de Bar­ce­lo­na, Mer­cè Co­ne­sa. Si con­ti­nu­em ai­xí és pos­si­ble que pas­si”, va as­se­nya­lar el pre­si­dent del sa­ló.

La te­mà­ti­ca cen­tral del Nàu­tic 2019 és la sos­te­ni­bi­li­tat amb fò­rums de de­bat so­bre aques­ta qües­tió, la pre­sen­ta­ció d’un de­cà­leg per a la nàu­ti­ca sos­te­ni­ble i la pre­sèn­cia de ca­da ve­ga­da més em­bar­ca­ci­ons hí­bri­des, elèc­tri­ques i so­lars. A més a més, el con­curs d’em­pre­ses emer­gents es­tà en­fo­cat a aques­ta ma­tè­ria, i es pre­sen­ta­ran nous sis­te­mes, com ca­ta­ma­rans es­pe­ci­a­lit­zats en la re­co­lli­da del plàs­tic. “Hem de res­pec­tar el mar, i el sa­ló va en aquest sen­tit”, va dir Luis Con­de.

Al­gu­nes de les au­to­ri­tats que van as­sis­tir a la inau­gu­ra­ció van po­sar èm­fa­si en la sos­te­ni­bi­li­tat. El con­se­ller de Ter­ri­to­ri i Sos­te­ni­bi­li­tat de la Ge­ne­ra­li­tat, Da­mià Cal­vet, es va com­pro­me­tre a bus­car l’“en­caix am­bi­en­tal de la nàu­ti­ca” per la si­tu­a­ció d’“emer­gèn­cia cli­mà­ti­ca” que viu el pla­ne­ta, i va ad­vo­car per la “tran­si­ció ener­gè­ti­ca dels ports”. Tam­bé van as­sis­tir a l’ac­te la con­se­lle­ra d’Agri­cul­tu­ra, Ra­ma­de­ria, Pes­ca i Ali­men­ta­ció, Te­re­sa Jor­dà, i el pri­mer ti­nent d’al­cal­de de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, Jaume Coll­bo­ni, en­tre d’al­tres.

El Nàu­tic es­pe­ra uns 55.000 vi­si­tants fins diu­men­ge, se­gons es­ti­ma­ci­ons de l’or­ga­nit­za­ció, la Fi­ra de Bar­ce­lo­na. Es cal­cu­la que en­tre un 50% i un 60% de les no­ves ad­qui­si­ci­ons de vai­xells a Es­pa­nya es cor­ro­bo­ren o s’em­pa­rau­len aquests di­es. A part del pú­blic lo­cal, hi ha una gran aflu­èn­cia de per­so­nes de Fran­ça i Por­tu­gal. En me­nor me­su­ra, d’Ità­lia i de pa­ï­sos més re­mots, com l’Arà­bia Sau­di­ta, Rús­sia o els Es­tats Units. Nou dels deu fi­na­lis­tes al Vai­xell Eu­ro­peu de l’Any es­tan amar­rats a Bar­ce­lo­na. A part de l’àm­bit de com­pra i ven­da, bo­na part del pú­blic apro­fi­ta per ini­ci­ar-se en el món del mar grà­ci­es a les di­fe­rents ac­ti­vi­tats lú­di­ques i re­cre­a­ti­ves.

En la jor­na­da inau­gu­ral d’ahir es va dur a ter­me el pri­mer fò­rum La Mar en Fe­me­ní, amb la in­ten­ció de fo­men­tar el pa­per de la do­na al sec­tor ma­rí­tim. “Ha es­tat un èxit ab­so­lut, es­tic molt con­ten­ta”, va as­se­gu­rar una de les im­pul­so­res, Ma­ri­le­na Es­ta­re­llas. En­tre al­tres ac­ti­vi­tats, es va fer una po­nèn­cia amb la par­ti­ci­pa­ció de cinc do­nes lí­ders en aquest àm­bit, com di­rec­to­res de ports o ca­pi­ta­nes de ma­ri­na mer­cant.

Es fa el pri­mer fò­rum La Mar en Fe­me­ní, amb la par­ti­ci­pa­ció de cinc do­nes que són lí­ders del sec­tor

KIM MANRESA

La mos­tra flo­tant d’em­bar­ca­ci­ons del sa­ló pre­sen­ta 180 mo­dels di­fe­rents

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.