La cam­pa­nya de re­co­lli­da de llet tor­na a ba­tre rè­cords

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

BAR­CE­LO­NA L’Obra So­ci­al La Cai­xa i Cai­xaBank han re­co­llit mit­jan­çant ac­ti­vi­tats as­so­ci­a­des als vo­lun­ta­ris de l’en­ti­tat ban­cà­ria més de 2,5 mi­li­ons de li­tres de llet a la cam­pa­nya “Cap nen sen­se bi­go­ti”, que ani­ran a pa­rar els bancs d’ali­ments d’Es­pa­nya. Es trac­ta d’un nou rè­cord de re­co­lli­da de llet. Amb la re­co­lli­da d’un to­tal de 2.555.863 li­tres de llet, un 60% més que l’any an­te­ri­or, més de 212.989 me­nors en risc de vul­ne­ra­bi­li­tat so­ci­al po­dran ac­ce­dir a aquest ali­ment al llarg dels prò­xims tres me­sos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.