Ve­ïns cre­en una pla­ta­for­ma con­tra un fons in­ver­sor

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

BAR­CE­LO­NA Un grup de ve­ïns del bar­ri de Sants ha cre­at una pla­ta­for­ma per ba­ta­llar con­tra la ven­da dels seus pi­sos a un grup in­ver­sor per­què de­nun­ci­en que aquest vol des­no­nar els llo­ga­ters. Els ve­ïns pro­tes­ten per­què el grup in­ver­sor va com­prar a la Sa­reb un to­tal de 170 ha­bi­tat­ges i ara vol fer fo­ra els llo­ga­ters sen­se par­lar amb ells. Ru­bén Mo­li­na, un dels afec­tats per aquests des­no­na­ments, va ex­pli­car ahir que el seu ha­bi­tat­ge es tro­ba en exe­cu­ció hi­po­te­cà­ria i que la Sa­reb, que n’era la pro­pi­e­tà­ria, es va ne­gar a do­nar­li un llo­guer so­ci­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.