Els Mos­sos de­tec­ten de­lic­tes que si­mu­len ro­ba­to­ris per es­ta­far as­se­gu­ran­ces

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

STA. COLOMA DE G. Els Mos­sos d’Es­qua­dra han de­tin­gut una per­so­na i n’ha de­nun­ci­a­des més per ha­ver de­nun­ci­at ser víc­ti­mes de fal­sos de­lic­tes amb for­ça. La fi­na­li­tat era re­bre in­dem­nit­za­ci­ons de les com­pa­nyi­es as­se­gu­ra­do­res. En un dels ca­sos, un jo­ve va de­nun­ci­ar ha­ver pa­tit un ro­ba­to­ri vi­o­lent del te­lè­fon mò­bil al fes­ti­val Só­nar, quan en re­a­li­tat ha­via es­tat un furt a la po­bla­ció de San­ta Coloma. El de­nun­ci­ant va si­tu­ar el ro­ba­to­ri en una ho­ra en què el te­lè­fon ja s’ha­via re­cu­pe­rat. En un al­tre cas, la víc­ti­ma va de­nun­ci­ar que di­ver­ses per­so­nes l’ha­vi­en aga­fat i ha­vi­en in­ten­tat ofe­gar-lo per pren­dre-li el mò­bil. Les con­tra­dic­ci­ons del de­nun­ci­ant van de­mos­trar que els fets no van pas­sar i va aca­bar con­fes­sant que vo­lia es­ta­far la com­pa­nyia as­se­gu­ra­do­ra. El ter­cer fet in­ves­ti­gat re­fe­reix l’es­tre­ba­da d’una bos­sa de mà des d’un ci­clo­mo­tor i que des­prés ha­vi­en fet un ús frau­du­lent de les tar­ge­tes de crè­dit. La in­ves­ti­ga­ció va per­me­tre iden­ti­fi­car els au­tors que van uti­lit­zar les tar­ge­tes, però les se­ves de­cla­ra­ci­ons i la in­ves­ti­ga­ció poste­ri­or van con­fir­mar que no va ser un ro­ba­to­ri vi­o­lent, si­nó un furt en un cen­tre mè­dic on el de­nun­ci­ant fe­ia re­ha­bi­li­ta­ció. La víc­ti­ma va ser de­tin­gu­da per si­mu­la­ció de de­lic­te i, com els al­tres, es­tà en es­pe­ra de ju­di­ci.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.