De 100 au­to­bu­sos elèc­trics a 66.000

La Vanguardia (Català) - - VIURE - LA COM­PA­RA­CIÓ

Al­guns al­cal­des ex­pres­sen el seu te­mor d’acon­se­guir els ob­jec­tius pro­po­sats en una dè­ca­da, però hi ha da­des que de­mos­tren que en deu anys po­den can­vi­ar mol­tes co­ses. Per exem­ple, men­tre que el 2009 no­més tres ciu­tats apli­ca­ven res­tric­ci­ons de cir­cu­la­ció so­bre els ve­hi­cles més con­ta­mi­nants, avui ja en són 17. I si ales­ho­res hi ha­via menys de 100 au­to­bu­sos elèc­trics en la su­ma de to­tes aques­tes me­trò­po­lis, ara es comp­ten més de 66.000 ve­hi­cles nets.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.