Con­trac­ta­ció de per­so­nes re­fu­gi­a­des

La Vanguardia (Català) - - VIURE - ALS HOTELS

El Gre­mi d’Hotels de Bar­ce­lo­na ha sig­nat un con­ve­ni de col·la­bo­ra­ció amb el De­par­ta­ment de Tre­ball de la Ge­ne­ra­li­tat per a la in­te­gra­ció la­bo­ral de les per­so­nes que sol·li­ci­tin pro­tec­ció internacio­nal o que es­tan re­fu­gi­a­des a Ca­ta­lu­nya. El Gre­mi d’Hotels pro­mou­rà la con­trac­ta­ció d’aques­tes per­so­nes als seus es­ta­bli­ments i la Ge­ne­ra­li­tat els ofe­ri­rà cur­sos de for­ma­ció re­la­ci­o­nats amb la de­man­da d’ocu­pa­ció dels hotels.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.