Bar­ce­lo­na s’ad­he­reix a una gran ali­an­ça ver­da glo­bal

Prop d’un cen­te­nar de ciu­tats d’ar­reu del món es con­ju­ren per re­duir els ni­vells de con­ta­mi­na­ció amb ac­ci­ons al seu abast

La Vanguardia (Català) - - VIURE - DA­VID GUERRERO Co­pen­ha­guen En­vi­at es­pe­ci­al

Els al­cal­des són aquells po­lí­tics so­ferts que han de do­nar res­pos­ta als pro­ble­mes més pro­pers als ciu­ta­dans, per bé que so­vint les com­pe­tèn­ci­es no es­ti­guin al seu abast. És un fet uni­ver­sal: es tro­ben en la ma­tei­xa tes­si­tu­ra ja si­gui a Pa­rís, Los An­ge­les, Fre­e­town o Bar­ce­lo­na.

En lloc de re­sig­nar-se, els al­cal­des ca­da ve­ga­da s’es­tan em­po­de­rant més i mos­trant de­ci­sió a l’ho­ra d’ac­tu­ar, in­de­pen­dent­ment del que fa­cin els es­tats, per més tot­po­de­ro­sos que si­guin. “Fins i tot si la Ca­sa Blan­ca és fo­ra, nos­al­tres som dins, im­pli­cats en la llui­ta con­tra la con­ta­mi­na­ció”, va as­se­gu­rar l’al­cal­de de Los An­ge­les, Eric Gar­cet­ti, du­rant la pri­me­ra jor­na­da de la tro­ba­da a Co­pen­ha­guen del grup de ciu­tats con­tra la cri­si cli­mà­ti­ca, el C40. En aquest marc es do­nen ci­ta fins dis­sab­te al vol­tant d’un cen­te­nar d’al­cal­des d’al­gu­nes de les prin­ci­pals ciu­tats de tot el món, en­tre els quals l’al­cal­des­sa de Bar­ce­lo­na, Ada Co­lau.

L’acord pre­sen­tat ahir, en què s’ha es­tat tre­ba­llant du­rant me­sos, re­co­neix l’emer­gèn­cia cli­mà­ti­ca exis­tent i com­pro­met els ajun­ta­ments a po­sar la llui­ta con­tra la con­ta­mi­na­ció al cen­tre de les se­ves de­ci­si­ons, a im­preg­nar to­tes les po­lí­ti­ques mu­ni­ci­pals d’un es­pe­rit verd. Es trac­ta que els go­verns mu­ni­ci­pals subs­ti­tu­ei­xin els au­to­bu­sos di­è­sel per mo­dels elèc­trics, que a l’ho­ra de con­ce­dir lli­cèn­ci­es d’obres tin­guin en comp­te el com­pli­ment de pa­rà­me­tres d’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca...

D’aques­ta ma­ne­ra, ciu­tats com Rio de Ja­nei­ro, Lon­dres, Tò­quio, Syd­ney o Pa­rís es com­pro­me­ten a re­duir les emis­si­ons a la mei­tat el 2030. No és un ob­jec­tiu im­pos­si­ble, com de­mos­tra la ciu­tat am­fi­tri­o­na de la tro­ba­da, Co­pen­ha­guen, que ha re­du­ït les se­ves emis­si­ons de ga­sos d’efec­te hi­ver­na­cle un 61% en deu anys, un cas ex­cep­ci­o­nal que té molts ad­mi­ra­dors i al­guns es­for­çats imi­ta­dors, si bé amb re­sul­tats desi­guals. En el cas de Bar­ce­lo­na, se­gons un in­for­me pre­sen­tat al con­grés, ja es va ar­ri­bar al pic d’emis­si­ons i la ten­dèn­cia du­rant l’úl­ti­ma dè­ca­da és a la bai­xa, mal­grat que en­ca­ra con­ti­nua lluny de l’ob­jec­tiu mar­cat de re­duir les emis­si­ons a la mei­tat.

“Ca­da lloc és di­fe­rent i les ac­tu­a­ci­ons s’han de tra­duir a ca­da con­text de­ter­mi­nat, però és fo­na­men­tal te­nir la de­ter­mi­na­ció i am­bi­ció per pi­lo­tar el can­vi de ma­ne­ra ur­gent”, va re­su­mir l’al­cal­des­sa de Pa­rís, An­ne Hi­dal­go, que ha li­de­rat el grup de ciu­tats al llarg dels úl­tims anys i veu en l’acord pre­sen­tat ahir un ins­tru­ment fo­na­men­tal, sem­pre que “tots els agents as­su­mei­xin la res­pon­sa­bi­li­tat de fer­lo re­al”.

La ca­pi­tal catalana es tro­ba en­tre el grup de me­trò­po­lis que re­du­ei­xen els ga­sos d’efec­te hi­ver­na­cle

LISELOTTE SABROE / AFP

L’al­cal­de de Los An­ge­les, Eric Gar­cet­ti, i l’al­cal­des­sa de Pa­rís, An­ne Hi­dal­go, han li­de­rat l’acord

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.