Un 27,8% dels cot­xes de Ca­ta­lu­nya, sen­se eti­que­ta

La Vanguardia (Català) - - VIURE - ÓS­CAR MUÑOZ

Els ve­hi­cles sen­se dis­tin­tiu am­bi­en­tal són els pri­mers que tin­dran res­tric­ci­ons d’ac­cés a les àre­es ur­ba­nes, en el cas de la de Bar­ce­lo­na a par­tir del prò­xim 1 de ge­ner. A Ca­ta­lu­nya, un 27,8% del parc de tu­ris­mes i tot­ter­renys no te­nen aques­ta eti­que­ta, se­gons les úl­ti­mes da­des de la DGT fa­ci­li­ta­des ahir per la pa­tro­nal de con­ces­si­o­na­ris Fa­co­nau­to. Són els mo­dels de ga­so­li­na an­te­ri­ors al ge­ner del 2000 i els di­è­sel pre­vis al 2006.

Ahir la co­mis­sió d’Eco­lo­gia, Ur­ba­nis­me, In­fra­es­truc­tu­res i Mo­bi­li­tat de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na va do­nar llum ver­da ini­ci­al a l’or­de­nan­ça que re­gu­la­rà la Zo­na de Bai­xes Emis­si­ons (ZBE) on s’apli­ca­rà la res­tric­ció, amb els vots dels grups del go­vern (BCo­mú i PSC) i l’abs­ten­ció de la res­ta (ERC, JxCat, Cs, PP i BCN Can­vi). Ara pas­sa a ex­po­si­ció pú­bli­ca i al desem­bre ani­rà al ple per a la se­va apro­va­ció de­fi­ni­ti­va.

A la ZBE, que in­clou la ma­jor part de la ca­pi­tal, l’Hos­pi­ta­let, Es­plu­gues, Cor­ne­llà i Sant Adrià, es pro­hi­bi­rà la cir­cu­la­ció dels ve­hi­cles sen­se eti­que­ta (tam­bé les mo­tos; els de trans­port de mer­ca­de­ri­es i vi­at­gers tin­dran un any de mo­ra­tò­ria) els fei­ners de di­lluns a di­ven­dres de 7 h a 20 h. Els afec­tats dis­po­sa­ran de deu pas­sis anu­als. Es cal­cu­la que en un prin­ci­pi dei­xa­ran de mou­re’s 50.000 ve­hi­cles, i 125.000 en qua­tre anys.

Se­gons les da­des de la DGT, un 32,9% del parc de cot­xes de Ca­ta­lu­nya te­nen l’eti­que­ta B (gro­ga), que cor­res­pon als mo­dels de ga­so­li­na ma­tri­cu­lats a par­tir del ge­ner del 2000 i els di­è­sel des del ge­ner del 2006. La C (verd), per als de ga­so­li­na a par­tir del ge­ner del 2006 i de ga­soil des del 2014, con­cen­tra un 29,3%. Els ECO (hí­brids) sumen un 1,48%, i els CERO (prin­ci­pal­ment elèc­trics), un 0,13%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.