Becky G pre­sen­ta­rà els MTV EMAs a Se­vi­lla

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La can­tant, com­po­si­to­ra i ac­triu Becky G pre­sen­ta­rà els MTV EMAs Se­vi­lla 2019 a la ca­pi­tal an­da­lu­sa diu­men­ge que ve, 3 de no­vem­bre. Becky G, que com­par­teix no­mi­na­ció a mi­llor ar­tis­ta pop amb Ari­a­na Gran­de, Ca­mi­la Ca­be­llo, Hal­sey, els Jo­nas Brot­hers i Shawn Men­des, tam­bé ac­tu­a­rà a la ga­la. “Es­tic desit­jant ar­ri­bar a Se­vi­lla per pre­sen­tar la ce­le­bra­ció més es­pec­ta­cu­lar del món de la mú­si­ca. Ens ve­iem avi­at!”, ha dit l’ar­tis­ta dels EUA i d’as­cen­dèn­cia me­xi­ca­na, que pre­sen­ta disc el 17 d’oc­tu­bre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.