ESCACS

Núm 5056

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Mi­guel Illes­cas

NE­GRES JU­GUEN I ACON­SE­GUEI­XEN AVAN­TAT­GE

Un cone­gut truc tàc­tic va ser­vir a les ne­gres per acon­se­guir un im­por­tant avan­tat­ge ma­te­ri­al en la po­si­ció del di­a­gra­ma, cor­res­po­nent a la par­ti­da Uhl­mann, W. - Spi­ri­di­nov (Po­la­ni­ca Zdroj, 1981). Apa­rent­ment no hi ha escacs ni cap­tu­res efi­ca­ços, però més enllà d’aques­ta pri­me­ra im­pres­sió, cal apro­fun­dir i pe­ne­trar en els se­crets de la po­si­ció. Tro­ba­da la idea clau, la res­ta és molt sim­ple.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.