ELS MOTS ENCREUATS

Núm 10601

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Mà­rius Ser­ra

HORITZONTA­LS 1 Pu­gi a la ba­lan­ça amb una cer­ta vo­lun­tat d’ex­pe­ri­men­tar la llei de la gra­ve­tat. Fe­rei­xo al sa­ló de be­lle­sa. El pre­fix més col·la­bo­ra­dor. 2 L’es­pe­rat fi­nal del com­bat. Fa rín­xols. Tre­ba­llar a la re­bo­ti­ga del pas­tis­ser.

3 Ho re­pas­si. Ta­ca fos­ca. 4 Res no és. Co­brir-se amb la dar­ga, amb al­gu­na co­sa a tall d’es­cut. Pal­me­re­ta. 5 Bas­tei­xin una es­truc­tu­ra mi­li­tar. Llo­ar amb un ex­cés d’en­tu­si­as­me. Puny d’es­pa­sa. 6 Re­ma en­re­re en­vol­tat d’es­pi­es. Li pas­si els bra­ços pel coll. Aca­bar abs­te­mi. 7 Har­mo­nit­za­des. Fa el ca­mí que el por­ta a ca­sa des­prés d’ha­ver-ne sor­tit. 8 Pos­tres que tre­mo­len. Sol·li­ci­ti. La part in­te­ri­or del banc. 9 En Ca­po­ne. Im­pu­ta. Re­cor­do amb un cert en­tu­si­as­me.

10 Peu de la mè­tri­ca gre­ga i lla­ti­na que cons­ta d’una síl·la­ba llar­ga i de du­es de breus. Et com­pro­me­te­res a la vi­ca­ria. 11 As. Pe­tit tau­ró dels es­quals. Ra­ta dor­mi­do­ra ro­gen­ca.

12 Mí­tic te­a­tre al car­rer de l’Hos­pi­tal de Bar­ce­lo­na. Mu­llo de rou. Ni­tro­gen. 13 En un cert sen­tit, fa­ci con­fi­an­ça en el con­duc­tor de Fór­mu­la II. Ne­te­jar. Fa­lles per­què no ho fas.

14 Co­brant abu­si­va­ment. Ca­ses grans.

VERTICALS 1 Pe­daç mal co­sit. En­ci­sa­ria al­gú per­què no men­gi sa­lat.

2 L’hi­dro­car­bur més ci­ne­ma­to­grà­fic. Ex­pres­sió so­ro­llo­sa d’ale­gria. En un cert sen­tit, re­mo en­re­re.

3 So­fre. Fel·la­ció di­ta en col·lo­quial. Hi­dro­car­bur del grup de la càm­fo­ra.

4 Ir. Fo­to­gra­fia. Sep­ten­trió. 5 Ca­das­cun dels ani­ons po­li­a­tò­mics que con­te­nen l’ura­ni com a àtom cen­tral. Di­rà la se­va. 6 La flor de la in­ge­nu­ï­tat. Beç riu avall. Pre­po­si­ció d’ori­gen. 7 En Ca­po­ne. Agrons amb fa­ma de pis­pes. Dis­po­si­tiu òp­tic con­tra­ri a la ve­lo­ci­tat. 8 An­ti­ga me­su­ra de vi de To­ron­to. Fent mal­bé. 9 Al bell mig del cel. Ro­ta. Faig la fei­na de l’imant. 10 Roig sen­se io­de. El fran­cès que té les fi­lles més dol­ces. Pre­ga mi­rant el re­llot­ge.

11 Co­men­ça­va a tre­ba­llar a la bo­ti­ga. Ad­ver­sa­ris. So­fre. 12 Ani­ran a par­lar. Llu­er­na ver­da. 13 Pla­gi. El sig­ne del Zo­dí­ac més de­vas­ta­dor. A les por­tes de Llei­da. 14 Em­be­lli­da a la ma­ne­ra dels jo­iers. Ape­ga­lo­ses a l’ho­ra de de­ma­nar ca­rí­ci­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.