ASTROLOGIA

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Gu­io­mar Egui­llor egui­[email protected]­io­mar.com

Àri­es 20 de març al 19 d’abril

El ves­pre pro­pi­cia abor­dar di­fi­cul­tats, ja que dis­po­sa­reu de re­cur­sos, so­bre­tot eco­nò­mics. A úl­ti­ma ho­ra, tin­dreu un cert su­port.

Tau­re 20 d’abril al 20 de maig

Tin­dreu l’aju­da d’una col·la­bo­ra­ció per ani­mar un te­ma d’in­terès per­so­nal. Pren­gueu de­ci­si­ons so­bre aquest te­ma a úl­ti­ma ho­ra.

Bes­sons 21 de maig al 20 de juny

Mi­reu de cul­ti­var re­la­ci­ons pro­fes­si­o­nals i so­ci­als, ja que us en po­dreu be­ne­fi­ci­ar la­bo­ral­ment, i tam­bé ope­ra­ci­ons eco­nò­mi­ques.

Cranc 21 de juny al 21 de ju­li­ol

Tin­dreu fa­ci­li­tats per co­mu­ni­car­vos amb és­sers es­ti­mats. A úl­ti­ma ho­ra po­dreu con­fi­ar en les de­ci­si­ons de la pa­re­lla.

Lleó 22 de ju­li­ol al 22 d’agost

Set­ma­nes en què ten­deix a do­nar­se una co­mu­ni­ca­ció més flui­da amb la fa­mí­lia. Apro­fi­teu-ho avui per abor­dar te­mes eco­nò­mics.

Ver­ge 23 d’agost al 22 de se­tem­bre

És un bon dia per co­mu­ni­car-se amb la pa­re­lla i mi­rar d’acla­rir te­mes pen­dents. Tin­dreu el su­port d’un és­ser es­ti­mat.

Ba­lan­ça 23 de se­tem­bre al 22 d’oc­tu­bre

Tin­dreu fa­ci­li­tats a la fei­na, en es­pe­ci­al per agi­li­tar la vos­tra tas­ca grà­ci­es a l’en­co­rat­ja­ment d’una re­cent ope­ra­ció eco­nò­mi­ca.

Es­cor­pió 23 d’oc­tu­bre al 21 de no­vem­bre

Mer­cu­ri a Es­cor­pió, fa­vo­ra­ble amb la Llu­na, ac­ti­va la vos­tra capa­ci­tat per co­mu­ni­car-vos, so­bre­tot amb els fills i és­sers es­ti­mats.

Sa­gi­ta­ri 22 de no­vem­bre al 20 de desem­bre

Apro­fi­teu a pri­me­ra ho­ra de la nit per trac­tar amb la fa­mí­lia un di­fí­cil afer eco­nò­mic, ja que po­dria ser be­ne­fi­ci­ós.

Ca­pri­corn 21 de desem­bre al 19 de ge­ner

Con­re­eu re­la­ci­ons en un te­ma del vos­tre in­terès. A més, a úl­ti­ma ho­ra tin­dreu fa­ci­li­tats per a de­ter­mi­na­ci­ons po­si­ti­ves.

Aqua­ri 20 de ge­ner al 17 de fe­brer

Apro­fi­teu a úl­ti­ma ho­ra del ma­tí per con­re­ar re­la­ci­ons pro­fes­si­o­nals so­bre te­mes eco­nò­mics. Reg­na­rà l’en­te­sa.

Pei­xos 18 de fe­brer al 19 de març

La Llu­na a Pei­xos, fa­vo­ra­ble amb Mer­cu­ri i Sa­turn, ac­ti­va la vos­tra capa­ci­tat de co­mu­ni­ca­ció, so­bre­tot en un pro­jec­te im­por­tant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.