‘El mar­gi­nal’ es dis­pa­ra a Net­flix des­prés de la men­ció de Mes­si

El fut­bo­lis­ta del Bar­ça re­ve­la que és se­gui­dor de la sè­rie ar­gen­ti­na

La Vanguardia (Català) - - VIURE - AL­BERT DOMÈNECH Bar­ce­lo­na

L’uni­vers se­ri­è­fil sus­ten­ta les se­ves de­ci­si­ons, a l’ho­ra de de­can­tar-se pels molts tí­tols que avui dia inun­den el mer­cat, ba­sant-se en les re­co­ma­na­ci­ons que fluc­tu­en en­tre els di­fe­rents se­gui­dors, ex­perts i, en bo­na part dels ca­sos, en les opi­ni­ons que es com­par­tei­xen en un àm­bit més fa­mi­li­ar o fins i tot la­bo­ral. Ara bé, hi ha una al­tra via que no es pot pas­sar per alt i que con­sis­teix en l’efec­te con­ta­gi que es crea quan una per­so­na­li­tat pú­bli­ca par­la o re­co­ma­na una sè­rie de­ter­mi­na­da. I ai­xò és, pre­ci­sa­ment, el que ha pas­sat amb una de les fi­gu­res més des­ta­ca­des a es­ca­la mun­di­al, com és el fut­bo­lis­ta Leo Mes­si.

El ju­ga­dor del FC Bar­ce­lo­na va ser en­tre­vis­tat ahir per Jordi Bas­té per al pro­gra­ma de RAC1 El món a RAC1, i, a més de re­pas­sar l’ac­tu­a­li­tat blau­gra­na, va res­pon­dre a pre­gun­tes que te­ni­en a veu­re amb el seu uni­vers més per­so­nal. I és en aquest con­text quan l’ar­gen­tí, res­po­nent al pe­ri­o­dis­ta, va re­ve­lar que una de les sè­ri­es que ac­tu­al­ment se­gueix amb la se­va do­na, An­to­ne­lla Roc­cuz­zo, és El mar­gi­nal, una pro­duc­ció ar­gen­ti­na que es pot tro­bar al ca­tà­leg de Net­flix i de la qual ja s’han emès tres tem­po­ra­des. La men­ció, que amb prou fei­nes va du­rar uns mi­nuts, ha tin­gut, se­gons ha con­fes­sat el ma­teix Bas­té, una reacció im­me­di­a­ta de molts cu­ri­o­sos que s’han in­teres­sat per la fic­ció es­men­ta­da pel fut­bo­lis­ta i que a Es­pa­nya, fins al mo­ment, ha­via pas­sat des­a­per­ce­bu­da.

I ai­xí és com, en po­ques ho­res, mol­tes per­so­nes han pas­sat a veu­re, o po­sat en llis­ta d’es­pe­ra, la sè­rie El mar­gi­nal, un thri­ller més avi­at cru i dra­mà­tic que re­la­ta la his­tò­ria d’un ex­po­li­cia que, men­tre in­ves­ti­ga un se­grest, s’in­fil­tra en una pre­só on la se­va mis­sió prin­ci­pal és evi­tar que cri­mi­nals pe­ri­llo­sos aca­bin des­co­brint la se­va ve­ri­ta­ble iden­ti­tat. La fic­ció cre­a­da per Le­o­nar­do Sa­li­nas i es­cri­ta per Adrián Ca­e­ta­no tin­drà una quar­ta tem­po­ra­da de la qual es des­co­neix la da­ta d’emis­sió. Les ac­tu­a­ci­ons dels pro­ta­go­nis­tes, com Juan Mi­nu­jín, en el pa­per d’ex­po­li­cia, o dels an­ti­he­rois Ni­colás Fur­ta­do, que do­na vi­da a Di­o­si­to, o de Clau­dio Ris­si, al seu ger­mà Ma­rio, han es­tat molt llo­a­des per la crí­ti­ca, en un elenc en què tam­bé hi té un pa­per prin­ci­pal Bri­an Bu­ley. Aquest úl­tim és un ac­tor de 24 anys que pa­teix un pro­ble­ma de crei­xe­ment i fa un me­tre i deu cen­tí­me­tres. Re­sul­ta que quan era pe­tit Leo Mes­si va pa­tir una al­te­ra­ció del crei­xe­ment. La di­fe­rèn­cia és que el Bar­ça va pa­gar al fut­bo­lis­ta un trac­ta­ment a ba­se d’hor­mo­nes que Bri­an Bru­ley no va po­der re­bre a cau­sa de la pre­cà­ria si­tu­a­ció eco­nò­mi­ca de la se­va fa­mí­lia. L’ara ac­tor va mal­viu­re en ofi­cis di­ver­sos i va pa­tir el re­buig so­ci­al fins que va ser con­trac­tat per a la sè­rie. Bu­ley és fan de Mes­si, a qui va conèi­xer abans de l’úl­tim Mun­di­al de futbol, i, se­gons va con­fes­sar en una en­tre­vis­ta per al mit­jà In­fo­bae el ju­li­ol del 2018, el da­van­ter el va re­co­nèi­xer i li va con­fes­sar que se­guia la sè­rie.

No ha es­tat fins a l’en­tre­vis­ta amb Jordi Bas­té que el da­van­ter ha fet pú­bli­ca­ment una re­co­ma­na­ció que pot mar­car un abans i un des­prés per a la fic­ció al nos­tre pa­ís, i tam­bé fo­ra, te­nint en comp­te el gran nom­bre

A la sè­rie hi apa­reix un ac­tor amb pro­ble­mes de crei­xe­ment sem­blants als que va pa­tir el ju­ga­dor de pe­tit

de se­gui­dors que l’as­tre ar­gen­tí acu­mu­la a les xar­xes so­ci­als i que imi­ten mol­tes de les co­ses que fa.

De fet, aques­ta no és la pri­me­ra ve­ga­da que Leo Mes­si do­na pis­tes so­bre els seus gus­tos se­ri­è­fils. Una ve­ga­da va com­par­tir al seu comp­te d’Ins­ta­gram una fo­to­gra­fia en què se’l ve­ia gau­dint d’un dels capí­tols de la sè­rie El ga­na­dor, un do­cu­men­tal que tam­bé és al ca­tà­leg de Net­flix i que es­tà ba­sat en la vi­da del cone­gut can­tant his­pà Nicky Jam. Tam­bé va fer el ma­teix amb una cap­tu­ra de la se­va te­le­vi­sió, en què es po­dia veu­re al me­nú al­guns capí­tols bai­xats de la sè­rie es­pa­nyo­la Vis a vis. Al seu dia tam­bé va trans­cen­dir que al ju­ga­dor li agra­da­va una al­tra sè­rie, en aquest cas d’ori­gen turc, ano­me­na­da El pro­tec­tor. Són els de­lits te­le­vi­sius d’un es­por­tis­ta amb una fi­gu­ra que trans­cen­deix més enllà del lloc on se sent més fe­liç: un camp de futbol.

L’ac­tor Ni­colás Fur­ta­do (es­quer­ra) amb Bri­an Bu­ley en un fo­to­gra­ma de la fic­ció

LLIBERT TEIXIDÓ

El ju­ga­dor del Bar­ça amb la se­va do­na, An­to­ne­lla Roc­cuz­zo

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.