El Bar­ce­lo­na Ga­llery We­ekend treu l’art al car­rer per bas­tir ponts

27 ga­le­ri­es i 70 ar­tis­tes par­ti­ci­pen fins diu­men­ge en la fes­ta de l’art

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Bar­ce­lo­na

Re­pli­cant un mo­del d’èxit en ciu­tats com Ber­lín, Vi­e­na o No­va York, el 2015 l’as­so­ci­a­ció Art Bar­ce­lo­na va po­sar en mar­xa el Bar­ce­lo­na Ga­llery We­ekend, una ini­ci­a­ti­va pen­sa­da per di­na­mit­zar un sec­tor cas­ti­gat per la cri­si, es­trè­nyer lli­gams amb un pú­blic lo­cal es­pe­ci­al­ment re­mís a en­trar a les ga­le­ri­es i si­tu­ar la ciu­tat al ma­pa del col·lec­ci­o­nis­me internacio­nal. “La sor­ti­da fà­cil se­ria vi­at­jar a fires in­ter­na­ci­o­nals, però la nos­tra vo­lun­tat és po­sar en re­lleu els es­pais fí­sics, que és on pas­sa tot el que som i fem; do­nar-los a conèi­xer al gran pú­blic”, ex­pli­ca Àlex No­gue­ras, pre­si­dent d’Art Bar­ce­lo­na i di­rec­tor de No­gue­ras Blanc­hard.

Ob­jec­tiu as­so­lit. No hi ha dub­te que el Ga­llery We­ekend s’ha con­ver­tit en un èxit ciutadà, una ci­ta que any re­re any atreu mi­lers de bar­ce­lo­nins a les ga­le­ri­es, que, a part d’una ofer­ta ex­po­si­ti­va atrac­ti­va, or­ga­nit­zen iti­ne­ra­ris, vi­si­tes guia­des o tro­ba­des amb ar­tis­tes (l’agen­da a Bar­ce­lo­na­ga­llerywe­ekend.com).

En aques­ta cin­que­na edi­ció, des d’avui i fins diu­men­ge, fa un pas més en la se­va vo­lun­tat d’acos­tar­se al pú­blic tra­ient l’art al car­rer, amb in­ter­ven­ci­ons d’ar­tis­tes al mo­nu­ment a Co­lom (Da­ni­e­la Or­tiz), el pas­sat­ge de les Ma­nu­fac­tu­res (Fe­li­pe Mu­ji­ca), el pont d’en Jor­dà de l’Hos­pi­ta­let (Mer­ce­des Man­gra­né), el Club Na­ta­ció Bar­ce­lo­na (Marc Vi­ves) i els car­rers de l’Ei­xam­ple i Ciu­tat Ve­lla (Erick Beltrán). Com­po­si­ci­ons, com es ti­tu­la el pro­gra­ma, ha es­tat con­fi­at al co­mis­sa­ri Juan Ca­ne­la.

En aques­ta con­vo­ca­tò­ria, al Ga­llery We­ekend hi par­ti­ci­pen 27 ga­le­ri­es de Bar­ce­lo­na, l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat i San­ta Mar­ga­ri­da i els Mon­jos. “Les ga­le­ri­es es­tan fent una gran fei­na d’acos­ta­ment al pú­blic”, em­fa­tit­za Susanna Corc­hia, di­rec­to­ra d’un es­de­ve­ni­ment que vi­su­a­lit­za l’efer­ves­cèn­cia que ara viu el sec­tor amb la in­cor­po­ra­ció de nous es­pais com­pro­me­sos amb la cre­a­ció con­tem­po­rà­nia. És el cas d’Ala­li­món, Di­la­li­ca o Es­pai Tac­tel To­or­mix. A part de cons­ta­tar el can­vi d’es­ca­la de ve­te­ra­nes com ADN, que avui ma­teix inau­gu­ra una no­va seu (Ma­llor­ca, 205, amb 500 m2, amb di­fe­rents es­pais ex­po­si­tius, ma­gat­zem, ofi­ci­nes, re­si­dèn­cia i arxiu), o Mayo­ral, que aques­ta set­ma­na anun­ci­a­va que al no­vem­bre obri­rà un es­pai pro­pi a Pa­rís amb una ex­po­si­ció de­di­ca­da a An­to­nio Sau­ra.

La res­ta dels par­ti­ci­pants són 3 Punts Ga­le­ria, Àm­bit, Ana Mas Pro­jects, Àn­gels Bar­ce­lo­na, Ar­te Au­ro­ra Ga­le­ría, Ar­tur Ra­mon Art, Bom­bon Pro­jects, Die Ecke Ar­te Con­tem­porá­neo, EtHall, Car­les Tac­hé, Con­trast, Joan Prats, Marc Domènech, Toni Tà­pi­es, Zi­e­linsky, L&B Ga­llery, No­gue­ras Blanc­hard, Pal­ma­dot­ze, Pig­ment, Ro­ci­oSan­taC­ruz, Sa­la Pa­rés i Víc­tor Lo­pe. Dins del pro­gra­ma, la Ca­sa Vi­cens tam­bé aco­lli­rà una ex­po­si­ció col·lec­ti­va amb obres de Fran­ces­co Are­na, Je­an De­nant, Marc Lar­ré, Jordi Mit­jà, Va­ne­sa Muñoz i Mar­ria Pratts.

Aquests dar­rers anys el sec­tor viu un mo­ment d’es­pe­ci­al efer­ves­cèn­cia amb la in­cor­po­ra­ció de nous es­pais

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.