El bi­no­mi edu­ca­ció i cul­tu­ra, a de­bat al Con­ser­va­to­ri del Li­ceu

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Bar­ce­lo­na

L’edu­ca­ció i la cul­tu­ra van ser les pro­ta­go­nis­tes del de­bat que ahir es va ce­le­brar al Con­ser­va­to­ri del Li­ceu a tall de prò­leg de l’im­mi­nent Fes­ti­val de Jazz de Bar­ce­lo­na. So­bre ai­xò, i mo­de­rats per la pe­ri­o­dis­ta Ma­ri­cel Cha­var­ría, van par­lar Ser­gi Fer­rerSa­lat, pre­si­dent de la Fun­da­ció Con­ser­va­to­ri Li­ceu i de la Fun­da­ció de Mú­si­ca Fer­rer-Sa­lat; Ra­món Agen­jo, di­rec­tor de la Fun­da­ció Damm, i Ti­to Ra­mo­ne­da, di­rec­tor del Voll-Damm Bar­ce­lo­na Jazz Fes­ti­val.

Una tro­ba­da em­mar­ca­da en l’ex­pe­ri­èn­cia d’ha­ver cre­at con­jun­ta­ment el 2011 el ci­cle de mas­ter­clas­ses amb grans fi­gu­res del jazz que té lloc al Con­ser­va­to­ri del Li­ceu, i que aques­ta edi­ció su­pera­rà la xi­fra del cen­te­nar, ai­xí com ex­pe­ri­èn­ci­es per als alum­nes que fa­ci­li­tin l’ac­cés al món pro­fes­si­o­nal. En­tre els te­mes de­ba­tuts van des­ta­car la im­por­tàn­cia de la cul­tu­ra i de la mú­si­ca en el tei­xit edu­ca­tiu, ja que ai­xò de­ri­va en mo­tor de can­vi i d’en­ri­qui­ment so­ci­al. Fer­rerSa­lat va rei­te­rar que “la cul­tu­ra ha d’es­tar tan fi­ca­da com si­gui pos­si­ble en l’edu­ca­ció per­què és fo­na­men­tal per a la de­mo­crà­cia”, i Ra­mo­ne­da va afe­gir que “una so­ci­e­tat que crea i con­su­meix cul­tu­ra, art i mú­si­ca és més ri­ca, pròs­pe­ra i sa­na en tots els as­pec­tes”. Agen­jo, d’al­tra ban­da, va apun­tar que “la trans­fe­rèn­cia de co­nei­xe­ments sem­pre ge­ne­ra pros­pe­ri­tat, i que aques­ta pros­pe­ri­tat ge­ne­ra benes­tar so­ci­al”.

A con­ti­nu­a­ció va ser Joan An­ton Ca­ra­rach, di­rec­tor ar­tís­tic del fes­ti­val, qui va de­ba­tre amb els res­pon­sa­bles de les qua­tre big bands d’alum­nes del Cen­tre Su­pe­ri­or del Con­ser­va­to­ri del Li­ceu que par­ti­ci­pa­ran en la sec­ció Car­ta Blan­ca del fes­ti­val. Una, el Gran En­sem­ble del Li­ceu, di­ri­git per Toni Va­quer, va obrir la tro­ba­da amb una de­mos­tra­ció bri­llant de què és la unió d’una big band i la sec­ció de cor­da d’una or­ques­tra. Les al­tres tres for­ma­ci­ons que tam­bé tin­dran opor­tu­ni­tat de com­par­tir car­tell amb grans mú­sics són la Li­ceu Big Band, l’Asi­er Ola­bar­ri­e­ta Pro­ject i la Fla­men­cu­ra Big Band.

“Apos­tar per la cul­tu­ra i l’edu­ca­ció és fo­na­men­tal per a la de­mo­crà­cia”, va dir Fer­rer-Sa­lat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.