Les xi­fres d’una au­di­èn­cia pla­ne­tà­ria

La Vanguardia (Català) - - ESPECIAL INFORMATIU QUINZENAL -

TE­LE­VI­SIÓ

23 PA­Ï­SOS AMB DRETS D’EMIS­SIÓ, 1.180 HO­RES DE PROGRAMACI­Ó

TV EN DI­REC­TE

38 TE­LE­VI­SI­ONS EMETEN EN DI­REC­TE 35 MI­LI­ONS DE TE­LE­ES­PEC­TA­DORS EN DI­REC­TE

QUO­TA DE PAN­TA­LLA

7% DE MIT­JA­NA 44,5% DE QUO­TA MÀ­XI­MA (ÀUS­TRIA)

AU­DI­ÈN­CIA PO­TEN­CI­AL

335 MI­LI­ONS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.