El for­fet de Grand­va­li­ra obre les por­tes de deu es­ta­ci­ons d’Eu­ro­pa, Àsia i Amè­ri­ca del Sud

EL PAS­SI DE TEM­PO­RA­DA DE L’ES­TA­CIÓ PRE­MIA LA FIDELITAT DELS AMANTS DE L’ES­QUÍ AMB GRANS AVANTATGES PER GAU­DIR DU­RANT ELS SEUS 170 DI­ES D’OBER­TU­RA, IN­CLO­ENT-HI L’EN­TRA­DA A DEU PIS­TES REPARTIDES PER TRES CONTINENTS

La Vanguardia (Català) - - ESPECIAL INFORMATIU QUINZENAL -

Mai un for­fet ha­via do­nat per a tant. I és que el pas­si de tem­po­ra­da 2019-2020 de Grand­va­li­ra do­na ac­cés tam­bé a un to­tal de deu pis­tes de pri­mer ni­vell repartides al llarg de tres continents.

Ai­xí, el for­fet de tem­po­ra­da de Grand­va­li­ra per­met ac­ce­dir tam­bé a l’es­ta­ció an­dor­ra­na d’Or­di­no-Ar­ca­lís i a les ve­ï­nes fran­ce­ses Ga­var­nie i Hau­ta­cam. A més, tam­bé per­met ac­ce­dir du­rant cinc di­es a la pis­ta su­ïs­sa de Ver­bi­er i tres di­es a les es­ta­ci­ons de Ski­ra­ma Do­lo­mi­ti, a Ità­lia, Ki­ro­ro, al Ja­pó, i Cha­pel­co i Cer­ro Cas­tor, a l’Ar­gen­ti­na. I, fi­nal­ment, el for­fet de tem­po­ra­da ofe­reix un pas­si de dia i un de nit a l’es­ta­ció de Ma­se­lla, si­tu­a­da al Pi­ri­neu ca­ta­là.

Grand­va­li­ra pre­veu obrir des del 30 de no­vem­bre fins al 13 d’abril, si les con­di­ci­ons me­te­o­ro­lò­gi­ques ho per­me­ten. Un to­tal de 170 di­es de gau­di de la neu, fins a 25 caps de set­ma­na, pràc­ti­ca­ment un mes més d’es­quí que la tem­po­ra­da an­te­ri­or.

Una al­tra de les no­ve­tats en aques­ta tem­po­ra­da és l’ano­me­nat Snow­vo­lu­ti­on Pro­gram. Es trac­ta d’una sè­rie de cur­sos de l’es­co­la d’es­quí i surf de neu de Grand­va­li­ra. Ca­das­cun té una du­ra­da de 10 di­es al llarg de to­ta la tem­po­ra­da i comp­ta amb pla­ces li­mi­ta­des. Aquests pro­gra­mes com­bi­nen l’es­quí i al­tres dis­ci­pli­nes amb un am­bi­ent lú­dic i amb to­tal res­pec­te pel me­di. Els cur­sos es di­fe­ren­ci­en en tres fran­ges d’edat: Snow­vo­lu­ti­on Mi­ni­fa­na­tics, Kids i Jú­ni­or GOPRO.

A més, el nou for­fet de tem­po­ra­da in­clou molts i va­ri­ats avantatges, com per exem­ple un 5% de des­comp­te en la re­no­va­ció del pas­si, un for­fet d’un dia per a un amic, re­bai­xes per a fa­mi­li­ars o avantatges es­pe­ci­als en ser­veis ex­terns a l’es­ta­ció.

Els es­quia­dors que com­prin el pas­si de tem­po­ra­da al web del do­mi­ni an­dor­rà abans del 10 de no­vem­bre po­dran tri­ar l’op­ció de re­bre’l a do­mi­ci­li. I tots els que l’ad­qui­rei­xin abans del 8 de desem­bre gau­di­ran del preu pro­mo­ci­o­nal de 690 eu­ros, 173 eu­ros menys que el cost a par­tir d’aques­ta da­ta.

To­ta la informació d’in­terès so­bre el for­fet de tem­po­ra­da i els ser­veis ex­clu­sius de l’es­ta­ció es po­den con­sul­tar al web grand­va­li­ra.com.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.