Llum i dan­sa en una fu­sió ter­mo­lú­di­ca

CALDEA OBRE LES POR­TES A ‘LUMIÈRE’, UN ES­PEC­TA­CLE EXCLUSIU PLE DE LLUMS, CO­LOR, MÚ­SI­CA I DAN­SA UR­BA­NA QUE FA­RAN VI­BRAR ELS VI­SI­TANTS QUE ACUDEIXIN AL TERMOLÚDIC D’AN­DOR­RA A PAR­TIR DEL PRO­PER DIS­SAB­TE

La Vanguardia (Català) - - ESPECIAL INFORMATIU QUINZENAL -

Ai­gües ter­mals i dan­sa ur­ba­na. Caldea ha apos­tat per reu­nir una ex­pe­ri­èn­cia úni­ca de well­ness i en­tre­te­ni­ment d’al­ta qua­li­tat. I la com­bi­na­ció fun­ci­o­na, com s’ha vist du­rant la tem­po­ra­da d’es­tiu en l’ac­cep­ta­ció d’Aküa, un xou de mú­si­ca, dan­sa i llum. Ai­xí que aques­ta tar­dor Caldea apos­ta per l’en­tre­te­ni­ment termolúdic i a par­tir del 12 d’oc­tu­bre es­tre­na un nou es­pec­ta­cle. Es trac­ta de

Lumière, un xou exclusiu i molt vi­su­al del cone­gut di­rec­tor José Po­zo, ar­tí­fex de les pel·lí­cu­les d’ani­ma­ció El Cid: La leyen­da i Donkey Xo­te, no­mi­na­da als pre­mis Gau­dí i Goya.

Lumière, que sig­ni­fi­ca “llum” en fran­cès, és una fun­ció de llums là­ser que in­terac­tu­en amb l’es­truc­tu­ra del termolúdic i desen­vo­lu­pen jocs amb les fonts d’ai­gua, acom­pa­nyats d’una ex­hi­bi­ció de dan­sa ur­ba­na que pro­ta­go­nit­za el grup an­dor­rà Braids, de l’Es­co­la de Dan­sa TC, se­mi­fi­na­lis­ta a Got Ta­lent Es­paña

2019 i ac­tu­al sub­cam­pió del món de Hip-hop.

Com bé in­di­ca el nom de l’es­pec­ta­cle, la il·lu­mi­na­ció n’és la gran pro­ta­go­nis­ta. Ple­na de co­lor i di­rec­ta, la llum là­ser ge­ne­ra una gran ex­pec­ta­ció en­tre el pú­blic i trans­met una ener­gia ir­re­sis­ti­ble i elec­trit­zant. Per ai­xò s’han ins­ta­llat a l’es­ce­na­ri di­ver­sos punts de llum amb efec­te twin­link que apun­ten al pú­blic de la lla­cu­na. Tam­bé n’hi ha uns quants al pont, per­què in­terac­tu­ïn amb els dolls d’ai­gua i l’efec­te elec­trit­zant s’es­ten­gui cap al res­tau­rant i el sos­tre de l’es­truc­tu­ra de Caldea.

L’es­pec­ta­cle va sem­pre de la mà de l’ac­tu­a­ció dels tret­ze ba­lla­rins i ba­lla­ri­nes, que re­pre­sen­ten core­o­gra­fi­es ple­nes d’ener­gia i emo­ció.

El xou es pot veu­re des de la lla­cu­na cen­tral del termolúdic i té una du­ra­da apro­xi­ma­da de 15 mi­nuts, que es di­vi­dei­xen en tres parts: la fun­ció co­men­ça amb una ex­hi­bi­ció de dan­sa ur­ba­na, la se­gueix una de­mos­tra­ció i es­clat de co­lors mit­jan­çant les llums là­ser i aca­ba amb una fu­sió de to­tes du­es ac­tu­a­ci­ons.

Amb aquest nou es­pec­ta­cle, Caldea es con­so­li­da com un pla per­fec­te per a aques­ta tar­dor i hi­vern. Una ex­pe­ri­èn­cia im­mi­llo­ra­ble per gau­dir en pa­re­lla o en fa­mí­lia i dei­xar-se sor­pren­dre per tot el que el termolúdic té pre­pa­rat.

Els es­pec­ta­cu­lars balls van a càr­rec del grup an­dor­rà Braids, se­mi­fi­na­lis­ta a l’edi­ció pas­sa­da de ‘Got Ta­lent Es­paña’ i sub­cam­pió del món de Hip-hop

El rit­me enèr­gic de Lumière no dei­xa­rà a nin­gú in­di­fe­rent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.