Ara Ma­liki­an obre l’Or­di­no Clàs­sic d’An­dor­ra amb la se­va pro­pos­ta eclèc­ti­ca

EL CONE­GUT I ATÍPIC VIOLINISTA LIBANÈS D’ORI­GEN ARMENI OBRE AVUI LA SE­GO­NA EDI­CIÓ DEL FES­TI­VAL OR­DI­NO CLÀS­SIC, QUE REU­NEIX UN PRO­GRA­MA QUE PRE­TÉN ACOS­TAR LA MÚ­SI­CA CLÀS­SI­CA, EN EL SEU SEN­TIT MÉS AM­PLI, A UN PÚ­BLIC MA­JO­RI­TA­RI

La Vanguardia (Català) - - ESPECIAL INFORMATIU QUINZENAL -

La se­va ca­be­lle­ra, el seu es­ti­lis­me i, per des­comp­tat, el seu vi­o­lí, co­pen car­tells de tot el món. Ara Ma­liki­an por­ta aques­ta nit, a les 21 ho­res, a l’Au­di­to­ri Na­ci­o­nal d’An­dor­ra, la se­va par­ti­cu­lar pro­pos­ta que bar­re­ja la mú­si­ca clàs­si­ca amb el pop i el rock. El mú­sic libanès, en gi­ra mun­di­al, és l’en­car­re­gat d’obrir la se­go­na edi­ció d’Or­di­no Clàs­sic, que fins al prò­xim 1 de ge­ner ofe­ri­rà una programaci­ó cui­da­da i de qua­li­tat en dos es­ce­na­ris, el Au­di­to­ri Na­ci­o­nal d’An­dor­ra i l’es­glé­sia par­ro­quial d’Or­di­no.

El fes­ti­val con­so­li­da aquest se­gon any la ini­ci­a­ti­va del Co­mú d’Or­di­no i de la Fun­da­ció Crè­dit An­dor­rà, a tra­vés de l’As­so­ci­a­ció Fes­ti­vals d’Or­di­no, per acos­tar la mú­si­ca clàs­si­ca a tot­hom a tra­vés d’un con­cep­te ac­tu­al i mo­dern. No sem­bla una tas­ca fà­cil, però l’or­ga­nit­za­ció té pre­pa­rats plats forts i eclèc­tics com Ara Ma­liki­an.

I és que la vi­da de Ma­liki­an (Bei­rut, 1968) no ha es­tat fà­cil, però grà­ci­es al seu art ha ar­ri­bat a ser un dels com­po­si­tors clàs­sics de més in­flu­èn­cia de la his­tò­ria ac­tu­al. D’as­cen­dèn­cia ar­mè­nia i àni­ma rocke­ra, va fer el seu pri­mer con­cert im­por­tant amb 12 anys i amb 14 el di­rec­tor d’or­ques­tra Hans Her­bert-Jö­ris va que­dar cap­ti­vat pel seu es­til i li va acon­se­guir una be­ca del Go­vern ale­many per con­ti­nu­ar es­tu­di­ant a la Hochsc­hu­le für Mu­sik und The­a­ter Han­no­ver.

Però, mal­grat la se­va for­ma­ció, Ma­liki­an ja ve­ia que no po­dia en­ca­se­llar-se en la mú­si­ca clàs­si­ca. El seu es­til és tan únic que des­prèn pin­ze­lla­des de molts gè­ne­res, des del pop al me­tal, pas­sant pel rock i l’ex­pe­ri­men­tal. Per ai­xò no és d’es­tra­nyar que en el seu re­per­to­ri ins­tru­men­tal re­ti ho­me­nat­ge a mú­sics i grups com Guns & Ro­ses, Björk i Led Zep­pe­lin.

Aquell que ha­gi po­gut gau­dir d’una de les ac­tu­a­ci­ons de l’ar­tis­ta, de llar­ga ca­be­lle­ra es­bo­jar­ra­da i bar­ba a con­junt, coin­ci­deix que l’ener­gia que des­prèn és des­co­mu­nal. To­ca, ba­lla, can­ta, es col·lo­ca prop del ba­te­ria de la ban­da… I tot sen­se des­a­fi­nar ni una no­ta del seu vi­o­lí de to­ta la vi­da. Per­què l’ins­tru­ment de Ma­liki­an és una pe­ça amb mol­tís­sim va­lor sen­ti­men­tal, ja que ha es­tat en la se­va fa­mí­lia des de fa molt de temps.

L’ím­pe­tu gai­re­bé ab­surd del ge­ni libanès li va ju­gar una mala pas­sa­da a co­men­ça­ment d’es­tiu, per­què va so­frir una cai­gu­da sor­tint de l’es­ce­na­ri a Cos­ta Ri­ca i es va tren­car di­ver­sos ten­dons de l’es­pat­lla dre­ta. Per sort, va po­der ope­rar-se a temps i, des­prés de tres me­sos de qua­tre ho­res al dia de do­lo­ro­sa re­ha­bi­li­ta­ció, va re­a­pa­rèi­xer en es­ce­na per re­pren­dre la gi­ra.

Per al seu úl­tim tre­ball, que pre­sen­ta­rà da­vant el pú­blic d’Or­di­no Clàs­sic, s’ha en­vol­tat de di­ver­sos ar­tis­tes in­ter­na­ci­o­nals de gè­ne­res molt di­ver­sos com En­ri­que Bun­bury, Ka­se O, Fran­co Bat­ti­a­to, Serj Tanki­an, Pa­blo Mi­la­nés i An­drés Ca­la­ma­ro.

El se­gon con­cert d’Or­di­no Clàs­sic el pro­ta­go­nit­za­rà el grup an­dor­rà 5AndCor­des, que in­ter­pre­ta­rà un se­guit de clàs­sics dels se­gles XVII al XXI. Amb aques­ta pro­pos­ta, el fes­ti­val vol apos­tar clara­ment pels jo­ves ta­lents del pa­ís i con­ti­nu­ar ofe­rint una pla­ta­for­ma per­què els mú­sics na­ci­o­nals pu­guin pre­sen­tar el seu tre­ball i ar­ri­bar al pú­blic més gran pos­si­ble. Aquest pe­cu­li­ar quin­tet, for­mat per Da­vid Font (gui­tar­ra), Ale­xan­dre Ara­jol (vi­o­lí), Eli­es Por­ter (vi­o­lí), Síl­via Garcia (vi­o­la) i Ca­ro­li­na Bar­tu­meu (vi­o­lon­cel), pro­po­sa a l’au­di­èn­cia un vi­at­ge en el temps a tra­vés d’una se­lec­ció d’obres del sud d’Eu­ro­pa que van des del bar­roc fins a la mú­si­ca con­tem­po­rà­nia. L’ac­tu­a­ció se­rà el 10 de no­vem­bre a les 12 ho­res, a l’es­glé­sia par­ro­quial d’Or­di­no.

L’Or­ques­tra Na­ci­o­nal Clàs­si­ca d’An­dor­ra (ONCA) s’en­car­re­ga del tan­ca­ment del Fes­ti­val Or­di­no Clàs­sic amb el Con­cert de Cap d’any, l’1 de ge­ner de 2020, a les 19 ho­res, a l’Au­di­to­ri Na­ci­o­nal d’An­dor­ra. El con­cert, un any més, es­ta­rà li­de­rat pel ta­len­tós di­rec­tor Francesc Prat. El com­po­si­tor s’acos­ta a la mú­si­ca amb una men­ta­li­tat ober­ta i re­par­teix el seu temps en­tre el re­per­to­ri sim­fò­nic, l’òpe­ra i la cre­a­ció con­tem­po­rà­nia, per la qual sent una par­ti­cu­lar afi­ni­tat. Aquest in­terès l’ha si­tu­at en l’es­ce­na mu­si­cal ac­tu­al, par­ti­cu­lar­ment a Su­ïs­sa, Es­pa­nya i An­dor­ra. Ha co­lla­bo­rat i di­ri­git pro­jec­tes en llocs tan di­ver­sos com el Fes­ti­val de Lu­cer­na, l’ArtBa­sel, la Ber­li­na­le i el Só­nar a la se­va ciu­tat na­tal, Bar­ce­lo­na. L’ac­tu­a­ció té com a tí­tol Val­sos, pol­ques i molt més i co­men­ça­rà amb la ce­le­bra­ció del 250è ani­ver­sa­ri del nai­xe­ment de Be­et­ho­ven.

És evi­dent que Or­di­no Clàs­sic ha nas­cut amb la vo­lun­tat de con­ver­tir-se en un fes­ti­val de mú­si­ca di­ri­git al pú­blic més gran pos­si­ble, la mi­llor ma­ne­ra que les sim­fo­ni­es clàs­si­ques s’es­col­tin en­tre els cims més alts dels Pi­ri­neus. Com ex­pli­ca el còn­sol ma­jor d’Or­di­no, Jo­sep Àn­gel Mor­tés, “ens mou fer ar­ri­bar la mú­si­ca clàs­si­ca més ac­tu­al a tots els pú­blics”. I Fran­ces­ca Ros, di­rec­to­ra de la Fun­da­ció Crè­dit An­dor­rà, afe­geix que “les pro­pos­tes que es pre­sen­ten des­ta­quen per la se­va qua­li­tat ar­tís­ti­ca i per ser molt di­fe­rents les unes d’unes al­tres. Per ai­xò con­fi­em que la programaci­ó ar­ri­ba­rà a un pú­blic di­vers i am­pli”.

El re­per­to­ri ins­tru­men­tal de Ma­liki­an ret ho­me­nat­ge a grans mú­sics i grups com Guns & Ro­ses, Björk i Led Zep­pe­lin El fes­ti­val an­dor­rà apos­ta pels jo­ves ta­lents del pa­ís per­què pu­guin pre­sen­tar el seu tre­ball i ai­xí ar­ri­bar al pú­blic més gran pos­si­ble

Ara Ma­liki­an i la se­va ban­da en una de les ac­tu­a­ci­ons de la gi­ra mun­di­al

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.