‘One club man’

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - Joan Jo­sep Pa­llàs

L’any 2015 l’Ath­le­tic –quin club ha­via de ser si no– va ide­ar el pre­mi One club man per re­co­nèi­xer va­lors en desús com la lle­ial­tat, el com­pro­mís, la res­pon­sa­bi­li­tat, l’es­por­ti­vi­tat i el res­pec­te en fut­bo­lis­tes que van ser capa­ços de co­men­çar i aca­bar la car­re­ra al ma­teix lloc. Un cop l’any, el mí­tic por­ter José Án­gel Iri­bar, el ju­ga­dor que ha dis­pu­tat més par­tits amb l’equip basc, acom­pa­nyat del noi més jo­ve del plan­ter de Le­za­ma, ca­mi­nen cap al cer­cle cen­tral de l’es­ta­di de San Ma­més amb el guar­do­nat i li lliu­ren el tro­feu. Per allà ja han pas­sat Billy McNeill (Cel­tic), Ma­lin Moström (One club

wo­man de l’Umeå su­ec), Car­les Puyol, Sepp Ma­ier (Bayern), Pa­o­lo Mal­di­ni (Mi­lan) i Matt­hew Le Tis­si­er (Sout­hamp­ton). I, si res no es tor­ça, ho aca­ba­rà fent Li­o­nel Mes­si. I ai­xò és un pe­tit mi­ra­cle.

El mi­llor ju­ga­dor de la his­tò­ria del FC Bar­ce­lo­na (ca­das­cú pot te­nir el seu fa­vo­rit, pro­ba­ble­ment d’una al­tra èpo­ca, però l’he­ge­mo­nia i lon­ge­vi­tat de l’ar­gen­tí en l’èxit i la se­va in­ci­dèn­cia en tí­tols no es pot com­pa­rar amb nin­gú) per­tany a un temps en què els fut­bo­lis­tes més des­ta­cats so­len can­vi­ar de club em­pe­sos per si ma­tei­xos o pels seus re­pre­sen­tants, o en què els qui són fi­dels a una so­la en­ti­tat acos­tu­men a pre­ju­bi­lar-se en des­ti­na­ci­ons exò­ti­ques menys es­tres­sants però igual­ment for­ça ben pa­ga­des.

A l’en­tre­vis­ta con­ce­di­da ahir a RAC1, un Mes­si ge­nuí de­cla­ra el seu amor al Bar­ça i a la ciu­tat i avan­ça que la se­va in­ten­ció és re­ti­rar-se allà on tot va co­men­çar. Lluny de l’as­pror de la se­va úl­ti­ma en­tre­vis­ta (cir­cu­len mil i una te­o­ri­es, però ser­vi­dor con­clou, in­gè­nu­a­ment, que el pa­io en re­a­li­tat es­ta­va mal­hu­mo­rat ales­ho­res sim­ple­ment per­què es­ta­va le­si­o­nat i que ara tor­na a es­tar d’hu­mor per­què ja tor­na a ju­gar a futbol), el fe­no­men ar­gen­tí es mos­tra ge­ne­rós i com­pren­siu amb tot­hom, i des­ten­sa l’am­bi­ent just a temps. “La pi­lo­ta no es ta­ca”, va dir Ma­ra­do­na. El Bar­ça, tam­poc, ha de­ci­dit Mes­si.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.