MES­SI

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

PRO­BLE­MES AMB HI­SEN­DA

“Vaig pen­sar a to­car el dos d’Es­pa­nya, no del Bar­ça, per­què em vaig sen­tir molt mal­trac­tat; es van ra­be­jar amb mi”

FU­TUR BLAU­GRA­NA

“Si em vo­len, es­ta­ré en­can­tat de que­dar-me; la me­va idea con­ti­nua sent la ma­tei­xa: ju­gar sem­pre aquí”

NEYMAR

“Es pe­ne­deix d’ha­ver mar­xat del Bar­ça; quan es va des­car­tar la se­va tor­na­da vaig pen­sar que fit­xa­ria pel Re­ial Ma­drid”

PIQUÉ I EL VESTIDOR

“Els ju­ga­dors no ma­nem, és men­ti­da, però jo no hau­ria dit el ma­teix; em sem­bla que la pi­lo­ta es va fer més gros­sa”

GRIEZMANN

“No he tin­gut mai cap in­con­ve­ni­ent que vin­gués, al con­tra­ri; és un dels mi­llors: s’aca­ba­rà adap­tant”

BARTOMEU

“L’úl­ti­ma ve­ga­da que vam par­lar va ser des­prés de l’eli­mi­na­ció a An­fi­eld, però no te­nim cap pro­ble­ma, va tot bé”

LA MI­LLOR ÈPO­CA

“Gu­ar­di­o­la és el mi­llor en­tre­na­dor que he tin­gut, amb Luis En­ri­que molt de prop. El mi­llor gol? El de la fi­nal de Ro­ma”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.