Dos par­tits de san­ció per a Dem­bé­lé

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

El Co­mi­tè de Com­pe­ti­ció va im­po­sar ahir dos par­tits de san­ció a Dem­bé­lé per l’ex­pul­sió de diu­men­ge. Si no pros­pe­rés el re­curs del Bar­ce­lo­na da­vant Apel·la­ció, l’ex­trem no po­dria dis­pu­tar el clàs­sic con­tra el Ma­drid. Com­pe­ti­ció con­si­de­ra que Dem­bé­lé es va adre­çar a Ma­teu La­hoz amb ac­ti­tud de menys­preu. El col·le­gi­at va es­criu­re a l’ac­ta que el bar­ce­lo­nis­ta li ha­via et­zi­bat “ets molt do­lent” des­prés d’ex­pul­sar Arau­jo. El Bar­ça va ad­duir que Dem­bé­lé ha­via dit “molt mala­ment”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.