Pre­mi i abra­ça­da de Bartomeu a Piqué

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

Amb mo­tiu del lliu­ra­ment del pre­mi Al­do Ro­vi­ra, guar­dó cre­at per l’ex­di­rec­tiu Jo­sep Llu­ís Ro­vi­ra en ho­me­nat­ge al seu fill, ahir van coin­ci­dir el pre­si­dent blau­gra­na Jo­sep Ma­ria Bartomeu i Ge­rard Piqué, ju­ga­dor dis­tin­git en aques­ta edi­ció, a les ins­tal·la­ci­ons de la ciu­tat es­por­ti­va. Di­ri­gent i fut­bo­lis­ta es van fon­dre en una abra­ça­da, i van es­ce­ni­fi­car que la se­va re­la­ció es tor­na a nor­ma­lit­zar des­prés d’unes de­cla­ra­ci­ons del cen­tral que apun­ta­ven di­rec­ta­ment a la di­rec­ti­va.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.