Raki­tic no vol ser tu­ris­ta

“Vull ju­gar al Bar­ça, no no­més gau­dir de la ciu­tat i la plat­ja”

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ Bar­ce­lo­na

No cal que Ivan Raki­tic fa­ci gai­res nú­me­ros per cer­ti­fi­car que la se­va si­tu­a­ció ha can­vi­at ex­po­nen­ci­al­ment de la tem­po­ra­da an­te­ri­or a l’ac­tu­al. Ha pas­sat de ser una de les ex­ten­si­ons fo­na­men­tals d’Er­nes­to Val­ver­de a la ges­pa a con­ver­tir-se en un su­plent ha­bi­tu­al. Ara bé, si el cro­at re­cor­re a les ma­te­mà­ti­ques pu­res i du­res es tro­ba­rà que fa un any ha­via dis­pu­tat 818 mi­nuts en­tre els pri­mers vuit par­tits de Lli­ga i els dos pri­mers de la Cham­pi­ons i que ara amb prou fei­nes en su­ma 186. El dia i la nit.

De ju­gar nou d’aquells par­tits com a ti­tu­lar a no­més sor­tir d’ini­ci en un matx, el de Gra­na­da. Mes­si i Ter Ste­gen al mar­ge, les ali­ne­a­ci­ons del Bar­ça acos­tu­ma­ven a co­men­çar per Raki­tic. Ac­tu­al­ment pas­sa al con­tra­ri.

El cro­at no es re­sig­na i en la con­cen­tra­ció de la se­va se­lec­ció ha de­cla­rat que pen­sa llui­tar per un lloc a l’equip mal­grat la gran quan­ti­tat d’efec­tius del mig del camp bar­ce­lo­nis­ta. “Soc al Bar­ça per ju­gar; no vull no­més pas­se­jar per la ciu­tat i gau­dir de la plat­ja”, va afir­mar de ma­ne­ra grà­fi­ca.

Amb 31 anys, el bal­cà­nic en­ca­ra no llan­ça la to­va­llo­la. “Es­tà sent dur, però fa­ré tot el pos­si­ble per in­ten­tar can­vi­ar la me­va si­tu­a­ció. Em que­den dos anys de con­trac­te i no hi ha més bon lloc per ju­gar que el Bar­ce­lo­na, el mi­llor club del món. Vull que l’equip em ve­gi sem­pre pre­pa­rat per par­ti­ci­par, però si com­pro­vo que no can­via res hau­rem de seu­re i par­lar de la me­va si­tu­a­ció una al­tra ve­ga­da”.

Per tant, el mer­cat d’hi­vern pro­ba­ble­ment se­rà la fron­te­ra tem­po­ral en què Raki­tic es re­plan­te­ja­rà el seu fu­tur. Aquest es­tiu, com l’an­te­ri­or, te­nia ofer­tes so­bre la tau­la per sor­tir. L’In­ter i el Ju­ven­tus es van in­teres­sar pels seus ser­veis i el Bar­ça va con­si­de­rar el nom del cro­at en la ma­ce­dò­nia de so­lu­ci­ons que es van es­tu­di­ar per in­ten­tar com­ple­tar la tor­na­da de Neymar. El ma­teix Cris­ti­a­no Ro­nal­do li va tru­car per mi­rar de con­vèn­cer­lo que mar­xés a To­rí, però no hi va ha­ver acord en­tre els clubs. “Vaig par­lar amb gent del Bar­ça, amb el pre­si­dent Bartomeu i amb Mes­si, i tots sa­bi­en que te­nia al­tres op­ci­ons”, va ad­me­tre el mig­cam­pis­ta.

La pro­fes­si­o­na­li­tat de Raki­tic no s’ha po­sat mai en dub­te, i ai­xí l’hi va re­co­nèi­xer diu­men­ge el pú­blic del Camp Nou ren­dint­li una gran ova­ció quan va sal­tar a la ges­pa. “Vull agrair l’afec­te que em va trans­me­tre l’afi­ció en l’úl­tim par­tit”, va dir Raki­tic, que fins i tot s’ha que­dat fo­ra de du­es con­vo­ca­tò­ri­es.

A la Lli­ga és el ju­ga­dor nú­me­ro 17 de l’equip en mi­nuts, i a la Cham­pi­ons, el nú­me­ro 15. La tem­po­ra­da pas­sa­da va ser el se­tè a la Lli­ga i el se­gon a Eu­ro­pa. Quin can­vi.

ALE­JAN­DRO GAR­CÍA / EFE

Raki­tic en­tra per Vi­dal diu­men­ge al Camp Nou

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.