Mac­hín ja exer­ceix

El tèc­nic co­neix la plan­ti­lla de l’Es­pa­nyol i di­ri­geix els pri­mers en­tre­na­ments

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - BAR­CE­LO­NA Re­dac­ció

Dia de ca­mins creuats a la ciu­tat es­por­ti­va de l’Es­pa­nyol. Pa­blo Mac­hín, el nou en­tre­na­dor blanc-i-blau, va conèi­xer la plan­ti­lla i va di­ri­gir les se­ves du­es pri­me­res ses­si­ons a Sant Adrià. Abans de la pri­me­ra, el seu an­te­ces­sor en el càr­rec, Da­vid Ga­lle­go, es va aco­mi­a­dar dels que fins di­lluns eren els seus ju­ga­dors i va re­co­llir les se­ves per­ti­nen­ces.

Com és pre­cep­tiu en aquests re­lleus, Mac­hín va reu­nir els fut­bo­lis­tes du­rant uns mi­nuts al vestidor per ex­pli­car-los al­guns con­cep­tes so­bre el seu mè­to­de de tre­ball, molt di­fe­rent del de Ga­lle­go. So­bre la ges­pa tam­bé va cri­dar els ju­ga­dors i els va im­par­tir una breu xer­ra­da.

El tèc­nic so­rià no va es­tar sol, si­nó que l’en­tre­na­ment ma­ti­nal el van se­guir de ben a prop els pe­sos pe­sants de la cú­pu­la es­por­ti­va de l’en­ti­tat, com Ru­fe­te, Òs­car Pe­rar­nau, Raúl Ta­mu­do i Joan Cap­de­vi­la. Tots qua­tre van ob­ser­var les evo­lu­ci­ons dels ju­ga­dors i del nou cos tèc­nic.

Mac­hín no ha po­gut con­ver­sar amb tots els seus ju­ga­dors, ja que

CA­MINS CREUATS Men­tre el so­rià fe­ia la se­va po­sa­da de llarg Da­vid Ga­lle­go ana­va a Sant Adrià per aco­mi­a­dar-se

el Mo­ni­to Var­gas, Wu Lei i els del plan­ter Pol Lo­za­no, Pu­a­do i Pi­pa es­tan con­cen­trats amb les se­ves se­lec­ci­ons.

El nou tèc­nic su­po­sa el pre­sent de l’Es­pa­nyol. El pas­sat és Da­vid Ga­lle­go, que es va pre­sen­tar a la ciu­tat es­por­ti­va per dir adeu als ju­ga­dors i al per­so­nal del club amb els que han es­tat els seus aju­dants al pri­mer equip, Toni Cla­ve­ro i Carlos Cas­tro.

Un dels fut­bo­lis­tes que més afec­te li te­nia a Ga­lle­go és el ter­cer ca­pi­tà, Da­vid Ló­pez. Ahir el de­fen­sa es va mos­trar “dol­gut” per la des­ti­tu­ció de Ga­lle­go. “Li tinc mol­ta es­ti­ma; és un gran tre­ba­lla­dor, hu­mil. Ho ha do­nat tot des del pri­mer dia. Li es­tic agra­ït”, va dir Ló­pez, que va re­co­nèi­xer que els ju­ga­dors “no hem es­tat a l’al­tu­ra de les cir­cums­tàn­ci­es”. Ai­xò sí, va afir­mar que a la plan­ti­lla no li ha­via fal­tat es­forç ni de­di­ca­ció.

ENRIC FONTCUBERT­A / EFE

El tèc­nic de l’Es­pa­nyol, Pa­blo Mac­hín, en el pri­mer en­tre­na­ment amb l’equip pe­ri­co

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.