L’Ar­gen­ti­na em­pa­ta sen­se Mes­si con­tra una Ale­ma­nya que gua­nya­va per 2-0

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

El par­tit de Dort­mund es va ven­dre com la re­ven­ja de la fi­nal del Mun­di­al del Bra­sil, però va ser més avi­at el par­tit de les ab­sèn­ci­es. Ale­ma­nya va mal­gas­tar un avan­tat­ge de 2-0 i es va dei­xar em­pa­tar per una Ar­gen­ti­na sen­se Mes­si, però que en una ar­ren­ca­da de corat­ge va fer el cor fort i en els mi­nuts fi­nals va es­tar molt a prop de la vic­tò­ria.

Ale­ma­nya va ser su­pe­ri­or en la pri­me­ra part, que va aca­bar gua­nyant 2-0 ju­gant a la con­tra. Però la se­go­na se li va fer molt llar­ga. L’Ar­gen­ti­na es va fi­car en el par­tit en el mi­nut 66 amb un gol d’Ala­rio i va em­pa­tar en el 85 amb un al­tre del se­vi­llis­ta Ocam­pos. Ter Ste­gen va ser ti­tu­lar i Ne­uer su­plent.

A l’Ar­gen­ti­na va fal­tar a la ci­ta la se­va gran es­tre­lla, Mes­si, san­ci­o­nat des de l’úl­ti­ma Co­pa Amè­ri­ca, però tam­bé el le­si­o­nat Agüe­ro. Lo Cel­so, Icar­di o Di María. A més, Sca­lo­ni no va con­vo­car cap ju­ga­dor de Ri­ver o de Bo­ca. A Ale­ma­nya Löw tam­poc no va po­der comp­tar amb Sa­né, Rü­di­ger, Kro­os, Go­retzka, Drax­ler o Gün­do­gan.

L’Ar­gen­ti­na va in­ten­tar que­dar­se amb la pi­lo­ta de bon co­men­ça­ment, i Ale­ma­nya la va ma­tar en con­tra­a­tacs ful­mi­nants per­què l’al­bi­ce­les­te va or­ga­nit­zar mala­ment el re­ple­ga­ment. Al quart d’ho­ra Gnabry va re­ma­tar un cen­tre de Klos­ter­mann en­tre qua­tre de­fen­ses. Als 22 un er­ror de Ro­jo va pro­pi­ci­ar un al­tre ro­ba­to­ri de Klos­ter­mann i una as­sis­tèn­cia de Gnabry a Ha­vertz, que va tor­nar a afu­se­llar Marc­he­sín. A la se­go­na, Ale­ma­nya va mal­gas­tar di­ver­ses con­tres i ho va pa­gar. Ala­rio va fer de cap el 2-1 a cen­tre d’Acuña i Ocam­pos va em­pa­tar al 85. Ho va bus­car fins al fi­nal Ar­gen­ti­na da­vant d’una an­goi­xa­da Ale­ma­nya, que va do­nar per bo l’em­pat.

JÖRG SCHÜLER / GETTY

Ter Ste­gen

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.