Gal·les i Aus­trà­lia pas­sen als quarts de fi­nal

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

RUG­BI Jor­na­da tri­ple al Mun­di­al de rug­bi, amb vic­tò­ri­es de l’Ar­gen­ti­na con­tra els EUA (47-17), Es­cò­cia con­tra Rús­sia (61-0) i Gal·les con­tra Fi­ji (29-17). Amb aquests mar­ca­dors, el grup C ja té els seus dos clas­si­fi­cats per a quarts: An­gla­ter­ra i Fran­ça. I tam­bé el D: Gal·les i Aus­trà­lia. Però que­da per de­ter­mi­nar en quin or­dre, as­pec­te clau per als en­cre­ua­ments dels quarts de fi­nal. Als al­tres dos grups es man­té la in­cer­te­sa. A l’A te­nen op­ci­ons el Ja­pó (14 punts), Ir­lan­da (11) i Es­cò­cia (10). Al B, tret de re­sul­tats sor­pre­nents, pas­sa­ran No­va Ze­lan­da i Sud-àfri­ca. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.